Opgøres andel af fast gulv ud fra produktionsareal - del 2

20-02-2018

Spørgsmål

I forlængelse af svar fra 8. januar 2018 på spørgsmålet: Opgøres andel af fast gulv ud fra produktionsareal? Svaret forholder sig kun til krybbeareal inde i stierne - spørgsmålet skal forstås for HELE stalden: Slagtesvinestalde er indrettet med drivgange mellem stierne/produktionsarealerne. De vil normalt udgøre cirka 10 % af det samlede staldareal. Som oftest er disse drivgange etableret med spaltegulv og gyllekanaler - de samme gyllekanaler, som er under stierne. Derfor kan det faste areal inde i stierne være større end 25 %, samtidig med at det faste areal i hele stalden, altså inklusiv drivgange, er mindre end 25 %. På samme vis kan det faste gulv i selve stierne være mindre end 25 %, mens hele stalden inkl. drivgange har mere end 25 % fast gulv. Spørgsmålet er: Skal drivgange og andre arealer uden for produktionsarealet inddrages i vurderingen af, om der er tale om et staldgulv, som opfylder Teknologibladet om delvist fast gulv? I forlængelse heraf må det betvivles at en ansøgning er beregningsmæssigt retvisende i det tilfælde, at der alene indtastes produktionsareal og at stalden er - eller bliver - opført med gyllekanaler under drivgange. Disse arealer uden for produktionsarealet vil ikke indgå i lugt- og ammoniakberegninger, selvom det fremgår af Teknologibladet for delvist fast gulv, at ammoniak- og lugtreduktionen opnås blandt andet pga. et reduceret gylleoverfladeareal - altså må det være underforstået, at ammoniak og lugt blandt andet udskilles fra gylleoverflader.


Svar

Følgende fremgår af husdyrvejledningen i forhold til fastlæggelse af produktionsarealet: Tommelfingerreglen er populært sagt, at det, der skal medregnes til produktionsarealerne, er de arealer, hvor dyrene opholder sig med ”ben og bagdel” mere end kortvarigt. Drivgange skal derfor ikke medregnes i opgørelsen af arealet med fast gulv, idet at dyrene kun opholder sig der kortvarrigt. Se endvidere husdyrvejledningens afsnit om fastlæggelse af produktionsarealet: http://husdyrvejledning.mst.dk/kom-godt-i-gang/introduktion-til-ny-husdyrregulering/#produktion


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken