Opgørelse af produktionsareal i nudrift for FRATS-stalde

01-06-2018

Spørgsmål

Hvordan bør man opgøre produktionsarealet for en FRATS-stald i nudrift og 8-års drift? I en konkret sag er der er en miljøgodkendelse til et specifikt dyrehold bestående af slagtesvin og smågrise, og staldindretningen er en FRATS-stald. Det vil altså sige at der kan gå såvel smågrise som slagtesvin på de samme produktionsarealer. Man kan selvfølgelig konvertere dyreantallet til et givent produktionsareal. Det vil dog ikke kunne give et retvisende billede af hvor produktionsarealet befinder sig indenfor stalden, og i nogen tilfælde vil kvadratmeterne ikke stemme overens med de faktiske forhold i stalden. For mig at se er den eneste logiske løsning at vælge fleksgruppen Slagtesvin og smågrise med den pågældende gulvtype. Da det er den eneste valgmulighed som kan give et nogenlunde retvisende billede af FRATS-staldens emissioner.


Svar

En flexgruppe giver mulighed for KUN at producere smågrise på hele flexgruppearealet – eller KUN slagtesvin eller en blanding.  Nudriften må derfor opgøres, så størrelsen af det areal, hvor der produceres smågrise i den gældende godkendelse, angives som produktionsareal for smågrise og tilsvarende for slagtesvin. Vælges der flexgruppe for hele stalden, svarer det ikke til den meddelte godkendelse, og lugtemissionen vil blive højere end det, der er forudsætningen for hans nuværende godkendelse.

Der henvises i øvrigt til tidligere udgivede helpdesksvar: Brutto eller nettoareal


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken