Opgørelse af produktionsareal i Frats stald.

22-06-2018

Spørgsmål

Af tidligere svar fra husdyrhelpdesken fremgår det at der i Frats-stalde i nudrift skal angives et areal hvor der produceres smågrise og et areal hvor der produceres slagtesvin. Hvordan tænkes dette gennemført i praksis? Placering af de angivne arealer i staldene vil jo med al sandsynlighed blive forkerte. Da smågrise og slagtesvin jo i Frats-stalde går på de samme arealer. I forbindelse med revurderingssager vil det også være vanskeligt at opgive et korrekt produktionsareal. Hvis der i en Frats-stald i ansøgt drift angives et produktionsareal med en fleksgruppe, kan der jo ikke i en nudrift angives et produktions-areal delt på smågrise og slagtesvin. Da ammoniakdepositionen og lugtemissionen vil stige for ansøgt drift. Der kan selvfølgelig opgives samme opdelte produktionsareal i såvel ansøgt som nudrift, men vil en ansøger dermed ikke være låst af dette angivne produktionsareal ved et evt. fremtidigt tilsyn? I alle tilfælde, ved Frats-stalde, vil de i en ansøgning angivne produktionsarealer ikke stemme overens med virkeligheden. I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §20 stk. 2 fremgår det at ” Hvis ansøgningen omfatter en dyretype og et staldsystem, som ikke fremgår af bilag 3, pkt. A, nr. 1.1, tabel 1, anvendes emissionsfaktoren for den dyretype og staldsystem, som ligner det ansøgte mest i relation til emission af ammoniak og lugt. ” For staldsystemet Frats-stalde er det emissionsfaktoren for fleksgrupperne Smågrise og slagtesvin, med respektive gulvtyper, som ligner mest.


Svar

Opgørelsen af nudriften må ikke sættes højere end det, der reelt er miljøgodkendt. Det vil sige, det produktionsareal med den dyretype, der er godkendelse til. I en FRATS stald går grisene på de samme arealer hele tiden, men med mindre der har været tale om "alt ind - alt ud" produktion, vil der i stalden både være smågrise og slagtesvin på samme tid. Fleksgruppen giver derimod mulighed for kun at producere slagtesvin, hvilket giver en højere emission end det, der er vurderet og givet tilladelse/godkendelse til i nudriften. I en dobbelt FRATS-stald flyttes grisene over i andre stier i takt med at de vokser, og der vil være en blanding af slagtesvin og smågrise på et givent tidspunkt. Den maksimale emission, der er vurderet på i nudriften i den eksisterende miljøgodkendelse, vil derfor oftest være lavere, end hvis der havde været givet godkendelse til ren slagtesvineproduktion i stalden.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken