Når der inddrages mere produktionsareal i ansøgt drift

15-06-2020

Spørgsmål

Vi har en sag på en kvægejendom, hvor der i ansøgningen i husdyrgodkendelse.dk i to stalde/staldafsnit er angivet et væsentligt større produktionsareal i ansøgt drift end i nudrift. Produktionsarealet i ansøgt drift svarer til bygningernes bruttoareal. Spørgsmålet er om det produktionsareal, der er inddraget yderligere i ansøgt drift end der fremgår i nudrift, skal fremgå som nyt eller eksisterende produktionsareal (i forhold til BAT-beregningen i husdyrgodkendelse.dk) . Der er tale om følgende: Stald 1: Nudrift 1010 m2 produktionsareal (sengestald). Ansøgt 1595 m2 produktionsareal (sengestald) Stald 2: Nudrift 375 m2 produktionsareal (sengestald) og 390 m2 produktionsareal (dybstrøelse). Ansøgt: 600 m2 produktionsareal (sengestald) og 705 m2 produktionsareal (dybstrøelse). Ansøgers konsulent mener ikke, at man kan tale om, at der inddrages yderligere produktionsareal i ansøgningen, og anfører følgende: ”Der inddrages IKKE mere produktionsareal. Der skiftes blot princip fra nettoproduktionsareal til bruttoproduktionsareal, da vi ifølge MST ikke må anvende bruttoproduktionsareal i 8 års drift og nudrift. Hvis vi havde anvendt bruttoproduktionsareal i 8 års drift og nudrift samt i ansøgt drift ville du forventeligt ikke have stillet spørgsmålet! Vigtigst er det dog, at der ikke er tale om at der ”inddrages yderligere produktionsareal i ansøgningen”.


Svar

Et produktionsareal er det areal i fast placerede husdyranlæg, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning, og som dyrene ikke kun har kortvarig adgang til. Det følger af definitionen i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2, nr. 4, jf. bilag 3, punkt C nr. 1 og 2. Man kan ikke tale om netto- og bruttoproduktionsarealer.

Det betyder, at ud fra det beskrevne, søges der om godkendelse til at udvide produktionsarealet i de to stalde. Fx i stald 1 er der opgjort 1010 m2 produktionsareal i den nuværende godkendelse. Med det ansøgte øges produktionsarealet med ca. 500 m2, som ikke er en del af godkendelsen i dag. Der søges altså om godkendelse af et væsentligt større produktionsareal, hvorpå dyrene kan ophold sig og afsætte gødning. Det øgede produktionsareal, der medtages i ansøgt drift, må betragtes som nyt (og dermed indtastes som nyt (inkl. renoveret) i hudyrgodkendelse.dk), da det ikke har været en del af den hidtil lovlige drift (nudriften), at udnytte arealet som produktionsareal. Se også helpdesksvarene:

https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/projektets-omfang/bat-paa-nyt-produktionsareal/

https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/ansoegning-og-anmeldelse/definition-af-staldafsnit-i-godkendelsesbekendtgoerelsen/

Jf. § 25, stk. 5 kan kommunen i særlige tilfælde fravige kravene til BAT i bilag 3, pkt. A, nr. 2, tabel 4 og 5, hvis ansøger godtgør, at kravet ikke vil være proportionalt som følge af den eksisterende indretning og drift.

Nudrift skal opgøres i overensstemmelse med husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 30, stk. 3, dvs. som den hidtidige lovlige drift i henhold til bindende krav i meddelte godkendelser, tilladelser og anmeldelser, der er udnyttet og ikke bortfaldet. Det er nærmere beskrevet i vejledningen, hvordan produktionsarealer i nudrift kan fastlægges, når husdyrbruget har en godkendelse efter de hidtidige regler, se https://husdyrvejledning.mst.dk/kom-godt-i-gang/introduktion-til-ny-husdyrregulering/#produktion ligesom flere helpdesksvar omhandler emnet:

https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/indretning-af-stalde-olign/brutto-eller-nettoareal/

https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/brutto-eller-nettoareal/

https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/ansoegning-og-anmeldelse/eksisterende-eller-nye-stalde-ift-nudriftansoegt-drift/

https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/indretning-af-stalde-olign/produktionsareal-i-kvaegstalde/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken