Lokalplan til rekreativt formål og erhvervsmæssigt dyrehold

22-03-2022

Spørgsmål

Der er tale om en eksisterende landbrugsejendom med erhvervsmæssigt dyrehold, som er anmeldt før 2017.

Ejendommen er under grænsen for tilladelse til etablering af husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 b, stk. 1, da der er mindre end 200 m2 produktionsareal alene til heste.

På ejendommen er der på nuværende tidspunkt en mindre kursusvirksomhed til hesteterapi, hesteuddannelse, foredrag med mere.

Kursusvirksomheden ønsker nu at udvide, og vi har umiddelbart vurderet, at udvidelsen kræver lokalplan. Kursusvirksomheden ønsker at udvide med indendørs undervisningsfaciliteter (bl.a. hal) til hesteundervisningen, og der vil komme yogapavillon, hytter til overnattende kursister og om muligt også tipier til overnatning (ikke fast).

Kursusvirksomheden vil i kommuneplan og lokalplan fremgå som et rekreativt område.

Dette åbner for en konflikt ift. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 4. Det skyldes, at husdyranlæg på kursusvirksomheden dermed ikke i fremtiden kan udvides eller ændres som følge af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 4.


Svar

Det er korrekt, at husdyranlæg ikke må udvides eller ændres, hvis det medfører forøget forurening, og hvis anlægget ligger i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til offentlige formål med henblik på rekreative formål. 

Der kan dog i visse tilfælde gives dispensation til bl.a. rideskoler inden for forbudszonen, jf. § 4, stk. 4. Der kan alene dispenseres til de nævnte formål og aktiviteter i bestemmelsen. 

Det er kommunen, der må vurdere, om der er tale om en rideskole, så dispensationen kan anvendes. Med i vurderingen kan f.eks. være, om der kommer elever udefra. Det kan vurderes, hvor mange elever der anvender tilbuddet om rideterapi, og hvor ofte hestene anvendes til ridning. Det kan også  tages i betragtning, at formålet med muligheden for dispensation er at sikre mulighederne for at dyrke hestesport som fritidsbeskæftigelse for beboere i områder, hvor hestehold ellers ikke kan tillades.

Bemærk, at husdyrgødningsbekendtgørelsens § 4, stk. 4, svarer til husdyrbruglovens § 9, stk. 1, som dog alene gælder for anlæg på husdyrbrug. Hvis der er tale om husdyrbrug, skal afgørelsen om dispensation formelt træffes efter husdyrbruglovens § 9, stk. 1, jf. § 6, stk. 1, og ikke efter husdyrgødningsbekendtgørelsen, da der dermed er klageadgang. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken