Læskur uden fast bund til dådyr

29-08-2019

Spørgsmål

En landmand søger om 3 læskure uden fast bund, på et areal hvor der går dådyr. Læskurene har ikke fast bund. Kan landbruget byggeblad, ang. Etablering af løsdriftsstalde uden fast bund til ammekøer, ungdyr m.v. på dybstrøelse bruges til dådyr?


Svar

Kravet i husdyrgødningsbekendtgørelsen om fast bund og afløb gælder som hovedregel for alle stalde, læskure m.v., og kommunen har ikke efter bekendtgørelsen mulighed for konkret at dispensere fra kravet om fast bund og afløb.

I visse tilfælde er kravet om fast bund og afløb dog generelt fraveget via Landbrugets Byggeblade, der er godkendt af Miljøstyrelsen.


For oversigt over byggeblade se her: https://mst.dk/erhverv/landbrug/husdyrgoedning/husdyr-byggeblade/oversigt-over-byggeblade/ 

Byggebladene gælder som udgangspunkt udelukkende for de dyrehold, som er angivet i de enkelte byggeblade. Undtagelsen herfor er dog byggebladet vedrørende "Etablering af løsdriftsstalde uden fast bund til ammekøer, ungdyr m.v. på dybstrøelse", hvor stalde til ekstensivt hestehold efter praksis på baggrund af en konkret vurdering også kan indrettes i overensstemmelse med byggebladet.

Dådyr er ikke angivet i et byggeblad, hvorfor kravet om fast bund og afløb ikke kan fraviges.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken