Kan man etablere dybstrøelse på udearealer/løbegårde til kvæg?

26-06-2023

Spørgsmål

Vi har modtaget en ansøgning på et produktionsareal til flexgruppe - alle kvæg på 1016 m2 med dybstrøelse. 380 m2 af produktionsarealet er et udeareal uden overdækning (nyt staldafsnit). Det har givet anledning til en del diskussioner. Vi mener, at det ikke er en gangbar løsning, ud fra følgende argumenter:

1. Forudsætning for den lave ammoniakemission er en tør overflade - enten ved hyppig udmugning eller tilførsel af strøelse. Vi mener, at det ikke er praktisk muligt at holde dybstrøelsen tør.

2. Hvis overfladen ikke er tør, svarer det nærmere til fast gødning. Det kan vel sammenlignes med en stor uoverdækket mødding. Ammoniakfordampningen vil være væsentlig højere.

Dyrevelfærdskravene siger, at dyrene skal have adgang til tørt leje. Vi har talt med veterinærmyndighederne, som ikke vil anfægte en våd dybstrøelse, hvis der indenfor er plads til, at alle dyr kan ligge på tørt leje på samme tid,. Dog mener de, at formålet med dybstrøelse (tørt, blødt leje) ikke er opfyldt, hvis der ikke er overdækning på arealet. De laver snart en kampagne om deres hjerteordning for malkekvæg, som bl.a. omfatter udearealer. Den dyrlæge, som vi talte med, havde aldrig overvejet, at deres ordninger gav miljømæssige problemer. De vil uden tøven acceptere et udeareal med jord/grus/græs, hvilket også strider mod miljøreglerne.

Som vi ser det, skal vi pt. tillade det, og så ved tilsyn indskærpe, at det ikke fungerer. Eller kan vi på baggrund af vores vurdering (og evt. tilsyn før vi giver tilladelse) give et afslag?

Hvis det er tilladt at lave udearealer med dybstrøelse, vil det blive en billig og meget brugt løsning til opfyldelse af pladskrav til kvæg (vi har pt. set 4 ansøgninger med dybstrøelse på udeareal). BAT-alternativet - et drænet gulv med skraber - vil give unødigt meget vand i gyllebeholderen. Det samme vil være gældende for fast gulv, som ikke er BAT-gulv. Fast gulv, der skrabes 2 gange dagligt, vil dog være den model, vi oftest vil møde (frem for drænet), idet det ikke kræver stor udbygning af gyllesystemet. Det vil være mulig, at argumentere for, at BAT i det tilfælde ikke skal/kan overholdes, men bør der så ikke være en øvre grænse for, hvor meget der kan være udeareal i forhold til indenfor – en form for proportionalitet? Noget andet er så, om det er muligt at have en udendørs skraber, der vil fungere i frostvejr.


Svar

Der er to problemstillinger i sagen:

  1. Kan indretning af dybstrøelse på et areal uden tag udføres, så det er i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsens § 8 om indretning af stalde, og
  2. hvordan udearealet kan indtastes i husdyrgodkendelse.dk og vurderes i forhold til BAT-krav?

Et husdyranlæg er defineret som en stald eller lignende bygning eller indretning, hvor husdyr i almindelighed opholder sig eller har adgang til, med tilhørende dyrehold. Det skal som udgangspunkt være indrettet med fast bund og afløb. I stedet for afløbet kan der dog etableres en pumpesump i det faste gulv, hvis der er dybstrøelsesmåtte på gulvet, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 8, stk. 3. Dybstrøelsen skal dog holdes tør ved at strø på arealet.

Det er op til kommunen konkret at vurdere, om en løbegård kan indrettes med dybstrøelse og stadig overholde krav i husdyrgødningsbekendtgørelsen om en tør dybstrøelsesmåtte. Vurderer kommunen, at det ikke er tilfældet, skal ansøger finde en anden måde at indrette sit udeareal på.

I forhold til indtastning af udearealer/løbegårde til kvæg i husdyrgodkendelse.dk og vurdering af BAT, henvises til tidligere svar i helpdesken om emnet:

https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/bat/udearealloebegaard-til-konventionel-kvaeghold/

https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/sagsbehandling/hjerteordningen-og-udearealerloebegaarde/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken