Kan ansøger anvende miljøteknologi i en ansøgning med flexgrupper?

10-02-2023

Spørgsmål

Må ansøger anvende miljøteknologi på en flexgruppe, selvom teknologien ikke er godkendt til alle dyretyper i flexgruppen, når der ansøges om flexgruppe i en ny godkendelse?

Her er to eksempler, hvor teknologien kun er optaget på Teknologilisten til én af dyretyperne i flexgruppen:

  1. Teknologien ”Ugentlig udslusning af gylle i slagtesvinestalde med fulddrænede gulve” reducerer lugtemissionen med 20 % fra slagtesvin på drænet gulv. Kan den teknologi bruges på flexgruppen Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet), når der går slagtesvin i stalden?
  2. Teknologien ”Rokkedahl Energi, varmeveksler til traditionelle slagtekyllingestalde” reducerer ammoniakemissionen med 30 %. Kan teknologien bruges på flexgruppen Slagtekyllinger? Dermed er varmeveksleren tændt, når der går konventionelle slagtekyllinger i stalden og slukket, når der går økologiske kyllinger i stalden, da ammoniakemissionen er væsentlig lavere fra de økologiske kyllinger.

Svar

Anvendes miljøteknologi i flexgrupper, skal teknologien være godkendt på Teknologilisten til alle dyretyper og staldsystemer i flexgruppen.

Teknologieffekten indregnes i husdyrgodkendelse.dk for den samlede flexgruppe. Teknologien, som kommunen stiller vilkår om, skal dermed være i drift uanset den aktuelle dyretypen i stalden.

Valget af teknologi i stalden er entydigt, hvilket er uddybet i de to eksempler:

 

1. Flexgruppen Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) består af dyretyperne:

- Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)

- Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)

Teknologien ”Ugentlig udslusning af gylle i slagtesvinestalde med fulddrænede gulve” er kun optaget på Teknologilisten til slagtesvin på drænet gulv og ikke til smågrise.

Indregnes 20 % lugtreduktion fra hyppig udslusning hos slagtesvinene, resulterer det i en reduceret lugtemission på 34,4 OU/m²/s og 11,2 LE/m²/s.

Når der er smågrise i stalden, kan der ikke indregnes en reduktion fra hyppig udslusning, da teknologien ikke er godkendt til smågrise. Lugtemissionen fra smågrisene vil være 21 OU/m²/s og 12 LE/m²/s.

Det betyder, at indregnes hyppig udslusning på denne flexgruppe, vil det give et forkert resultat, når der er smågrise i stalden. Det skyldes, at lugtemissionen (LE) vil stige, når den valgte teknologi ikke virker for smågrisene. Forudsætningen for at få en godkendelse til en flexgruppe er, at beregningen af lugtgener gælder, uanset hvilke dyretyper indenfor flexgruppen der er i stalden.

 

2. Flexgruppen Slagtekyllinger består af dyretyperne:

- Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger

- Kyllinger, Økologiske

Teknologien ”Rokkedahl Energi, varmeveksler til traditionelle slagtekyllingestalde” er kun optaget på Teknologilisten til traditionelle slagtekyllingestalde.

Når der søges til en flexgruppe, regner husdyrgodkendelse.dk worst case uden teknologi. Derefter indregnes effekten af teknologien. I dette eksempel beregner husdyrgodkendelse.dk 30 % ammoniakreduktion fra varmeveksleren hos dyretypen konventionelle slagtekyllinger, da det er dyretypen med den højeste ammoniakemission i den pågældende flexgruppe.

Konventionelle slagtekyllinger med en teknologieffekt på 30 % resulterer i en ammoniakemission på 0,52 kg NH3-N/m².

Det er mindre end ammoniakemissionen fra økologiske kyllinger, som har en emission på 0,63 kg NH3-N/m² uden teknologieffekt.

Husdyrgodkendelse.dk vil således beregne emissionen fra flexgruppen for lavt, og ammoniakdepositionen til naturområder vil stige, hvis der skiftes fra konventionelle slagtekyllinger med varmeveksler til økologiske slagtekyllinger uden teknologi.

 

Husdyrgodkendelse.dk kan ikke tage højde for, om en teknologi er tændt eller slukket på de enkelte dyretyper i flexgruppen. De to eksempler kan derfor ikke godkendes med valgte teknologier.

Ansøger kan i stedet for ovenstående eksempler søge en godkendelse med to alternativer. For eksempel:

- Alternativ 1: Konventionelle slagtekyllinger med varmeveksler

- Alternativ 2: Økologiske slagtekyllinger uden teknologieffekt.

Hertil skal ansøger beskrive de to situationer, så det fremgår af scenarieberegninger, at kravene er opfyldt i begge situationer.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken