Hvornår er der tale om et eksisterende husdyranlæg, som kan være omfattet af overgangsbestemmelsen i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 44?

01-03-2023

Spørgsmål

1) Er der tale om et eksisterende husdyranlæg, som kan være omfattet af overgangsbestemmelsen i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 44, når en ansøger søger om at komme over på stipladsordningen, men ansøger ikke ændrer fysisk ved husdyranlægget?

Der er tidligere givet tilladelse til etablering af dyrehold i staldanlæg uden fast bund og afløb (etableret før 31. december 2021).

2) Finder overgangsbestemmelsen i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 44 anvendelse, når en stald er etableret før 31. december 2021, men der ikke har været et dyrehold de seneste 3 år?

3) Kan ejendomme, hvor dyrehold og staldanlæg (uden fast bund of afløb) er etableret, men ikke godkendt/anmeldt før 31. december 2021, anvende driftsforskrifterne fra byggebladene efter husdyrgødningsbekendtgørelsens § 44?

Ansøgeren/anmelderen kan dokumentere, at der altid har været et tilsvarende dyrehold .


Svar

1) Ja, husdyranlægget kan fortsat være omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 44, hvis der ikke er ændret fysisk på husdyranlægget. 

Husdyranlæg, der var omfattet af driftsforskrifterne i byggebladene, skal først overholde reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 8, om fast bund og afløb/pumpesump, når der foretages ændringer eller udvidelser, der ikke er bagateller. Se også https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/indretning-af-stalde-olign/krav-om-fast-bund-for-eksisterende-anlaeg-ifm-ny-tilladelse/

2) Nej, overgangsbestemmelsen i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 44 finder ikke anvendelse, når en stald er etableret før 31. december 2021, men der ikke har været et dyrehold de seneste 3 år. 

Det skyldes, at landbrugeren har mistet sin produktionsret, da anmeldelsen er bortfaldet på grund af kontinuitetsbrud. Kontinuitetsbrudsreglen fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 78 a. 

Det vil derfor blive betragtet som at etablere husdyranlægget på ny, når der indsættes dyr i de eksisterende bygninger. Se også  https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/ansoegning-og-anmeldelse/skal-en-landbruger-anmelde-naar-et-dyrehold-indsaettes-i-eksisterende-bygninger-naar-dyreholdet-tidligere-har-vaeret-anmeldt-men-der-i-over-3-aar-ikke-har-vaeret-dyr/.

3) Ja, ejendommen vil kunne anvende driftsforskrifterne fra byggebladene efter husdyrgødningsbekendtgørelsens § 44 på husdyranlægget. Det forudsætter, at staldsystemet er etableret senest den 31. december 2021, og husdyranlægget har et staldsystem omfattet af driftsforskrifterne i landbrugets byggeblade vedrørende løsdriftstalde med dybstrøelse uden fast bund og afløb for ammekøer, ungdyr, får, geder og heste, jf. § 38. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken