Hvordan håndteres en kompoststald godkendelsesmæssigt?

12-08-2019

Spørgsmål

En landmand påtænker at etablere en kompoststald i nogle eksisterende kvægstalde. Der skal holdes både malkekøer, opdræt og formentlig også kødkvæg i staldene. Han ønsker at bryde det eksisterende staldgulv op, og udlægge kompostmåtten direkte uden fast bund. Det er klart, at der er tale om en godkendelsespligtig ændring, og at det skal regnes som en væsentlig renovering. Vi mener umiddelbart at staldsystemet i www.husdyrgodkendelse.dk skal indtastes som dybstrøelse. Da der jo er tale om en gødningsmåtte hvor der tilføres tørstof jf. definitionen på dybstrøelse i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Vi er mere i tvivl om hvorvidt vi kan tillade at der ikke er fast bund i anlægget. Der er et umiddelbart krav om fastbund i husdyrgødningsbekendtgørelsen. På den anden side, er driften af en kompoststald, markant anderledes end en traditionelt dybstrøelsesstald. I særlig grad vil en kompoststald, have en markant tykkere dybstrøelsesmåtte i hele måttens levetid. Måtten etableres nemlig, modsat ved almindelige dybstrøelse, med en tykkelse på hele 80 cm. Det forekommer derfor usandsynligt at der vil være ud- eller nedsivning fra måtten. Hvordan forholder vi os til dette?


Svar

Udgangspunktet for indretning af stalde er, at der skal være fast bund og afløb, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 9, stk. 2.
Dette krav kan som udgangspunkt kun fraviges, hvis et af de af Miljøstyrelsen godkendte byggeblade følges, herunder byggebladet vedrørende løsdriftstalde med dybstrøelse uden fast bund og afløb for ammekøer og ungdyr m.v.  (gr.nr. 95.03-01 af sept.1997).

Se listen over byggeblade her:

https://mst.dk/erhverv/landbrug/husdyrgoedning/husdyr-byggeblade/oversigt-over-byggeblade/

Malkekvæg, herunder kalve og ungdyr af malkekvægracen, er ikke omfattet af det godkendte byggeblad. Byggebladet kan bruges i stalde til ekstensivt hold af ammekvæg med kalve og ungdyr.
Hvis driftsforskrifterne i landbrugets byggeblade, som er godkendt af Miljøstrelsen ikke er overholdt, skal udgangspunktet vedrørende fast bund og afløb iagttages. Dette er dog ikke til hinder for, at der på det faste gulv etableres et lag af træflis, lyngflis, have-parkaffald, savsmuld eller andet organisk materiale, mens det komposterer.

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken