Hvad forstås ved ekstensiv drift

09-10-2020

Spørgsmål

I henhold til byggebladene er det muligt at holde visse dyrehold i stalde uden fast bund, hvis der er tale om ekstensiv drift. Hvordan vurderer man om der er tale om ekstensiv drift? Her tænker jeg både på, hvordan kommunen kan føre tilsyn med forholdet, samt hvordan ansøger ved, om han opfylder kravet om ekstensiv drift.


Svar

I vejledningen til husdyrgødningsbekendtgørelsen står der om byggebladet: Etablering af løsdriftsstalde uden fast bund til ammekøer, ungdyr m.v. på dybstrøelse. Malkekvæg, herunder kalve og ungdyr af malkekvægracen er ikke omfattet af det godkendte byggeblad. Byggebladet kan bruges i stalde til ekstensivt hold af ammekvæg med kalve og ungdyr.


Se endvidere også dette helpdeskssvar, om kalveopdræt af malkekvægsracen kan betragtes som ekstensiv drift.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken