Gyllekøling - opvarmning af 2 stuehuse, krav om tilladelse efter§ 19 eller § 33 i miljøbeskyttelsesloven ?

 

27-08-2021

Spørgsmål

Af miljøstyrelsens vejledning til vilkår om gyllekøling fremgår følgende:Hvis overskudsvarmen derimod anvendes til opvarmning af stuehuset eller på anden måde anvendes til andet end hoveddriften af husdyrbruget - for eksempel salg til energinettet -, kan gyllekølingsanlægget derimod enten være omfattet af miljøbeskyttelseslovens § 19 eller § 33, fordi det dermed har karakter af en biaktivitet. Gyllekølingsanlægget skal kun have en godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, hvis det falder under ét af listepunkterne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Hvis dette ikke er tilfældet, skal gyllekølingsanlægget reguleres efter miljøbeskyttelseslovens § 19. Gyllekølingsanlægget reguleres da på samme måde som andre biaktiviteter på husdyrbrug som for eksempel biogasanlæg. Sp. Vi har en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug, hvor det angives at gyllekølingsanlægget opvarmer stalde plus 2 stuehuse på ejendommen. Kræves der en § 19 tilladelse ud over husdyrgodkendelsen? Og i givet fald hvorfor og hvad skal den indeholde?


Svar

Reguleringen af miljøforholdene omkring opvarmning af de to stuehuse kan ikke være omfattet af husdyrbrugets miljøgodkendelse. Derfor skal kommunen vurdere, om forholdene omkring opvarmning af de to stuehuse vil kræve en tilladelse i henhold til § 19 i miljøbeskyttelsesloven. 
Det er således kommunen, der skal vurdere, om der er stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvandet, som bliver nedgravet eller håndteret, så der er risiko for, at stofferne afledes til undergrunden mv. Vurderer kommunen, at det er tilfældet, og at det vil kræve en tilladelse med vilkår, for at sikrer mod forurening af jord og undergrund, skal kommunen give en sådan tilladelse.  
Det vil dog ikke kræve en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19, hvis kommunen vurderer, at opvarmningen af stuehusene og de dertil krævede installationer, der ikke er omfattet af husdyrbrugets miljøgodkendelse, ikke vil udgøre en fare for forurening af grundvand, jord og overfladevand.
En evt. tilladelse skal meddeles samtidig med miljøgodkendelsen til husdyrbruget. Se nærmere om samtidighed i afgørelser i vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 18: 

https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/18-samtidighed-i-afgoerelser/  


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken