Gødningstypen i lageret kan godt afvige fra gødningstypen produceret i stalden

26-04-2023

Spørgsmål

I en eksisterende og uændret stald har jeg søgt om flexgruppe slagtesvin og smågrise, 50-75 % fast gulv. Den aktuelle stald afviger fra standard staldsystemet delvis spaltegulv, da der er etableret skraberanlæg under spalterne. Inden den daglige udmugning separeres ajledelen fra, og den faste del føres med udlægger til møddingsplads. Det resulterer i fast staldgødning ude i gødningslageret.

Kommunen har vurderet, at kombinationen af staldsystem og gødningstype i lageret vil være mest sammenlignelig med staldsystemet ”Slagtesvin og smågrise, fast gulv” frem for det ansøgte staldsystem ”Slagtesvin og smågrise; 50-75% fast gulv”. Vurderingen er baseret på, at staldsystemet ”fast gulv” er det eneste staldsystem i husdyrgodkendelse.dk, som resulterer i gødningsfraktionerne fast staldgødning og ajle ude i lageret.

Hvis man i husdyrgodkendelse.dk skal opfylde en kombination af staldsystem og gødningstype i lageret kan man også vælge, at staldtypen med delvis spaltegulv resulterer i gylle og dermed undlade fast staldgødning i lageret.

Kan man i husdyrgodkendelse.dk kombinere staldsystemet 50-75 % fast gulv med fast staldgødning ude i gødningslageret?


Svar

I husdyrgodkendelse.dk kan staldsystemet flexgruppe slagtesvin og smågrise, 50-75 % fast gulv godt kombineres med ”svin, fast staldgødning” i gødningslageret. De to systemer er beregningsmæssigt ikke afhængige af hinanden i husdyrgodkendelse.dk.

Uanset dyretype og staldsystem i stalden har ansøger mulighed for at oprette alle gødningstyper i gødningsopbevaringslagret. Der kan også vælges flere lagre med forskellige gødningstyper. Det er altså ikke nødvendigt at vælge staldsystem alene ud fra hvilken gødningstype, der faktisk produceres i stalden.

Det vigtige er, at der vælges det staldsystem der ligner det ansøgte mest i relation til emission af ammoniak og lugt fra stalden.

I husdyrgodkendelse.dk foretages beregningen på følgende måde. Først beregnes ammoniakemissionen fra hvert staldafsnit. Afviger ansøgte staldsystemet fra det traditionelle staldsystem, vælges det som ligner det ansøgte mest jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 21, stk. 2:

Hvis ansøgningen omfatter en dyretype og et staldsystem, som ikke fremgår af bilag 3, pkt. A, nr. 1.1, tabel 1, anvendes emissionsfaktoren for den dyretype og staldsystem, som ligner det ansøgte mest i relation til emission af ammoniak og lugt”. 

Derefter beregnes ammoniakemissionen fra gødningsopbevaringsanlæg. Hvis der er flere typer opbevaringsanlæg, beregnes der henholdsvis for anlæg til opbevaring af flydende husdyrgødning og anlæg til opbevaring af fast husdyrgødning. Også her vælges den gødningstype som ligner det ansøgte mest i relation til emission af ammoniak jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 21, stk. 4.

Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken