Frit teknologivalg fra Teknologilisten - Agrifarm Intellifarm stald kan også ventileres med 10 m3 pr gris pr time på særlige betingelser

 

16-10-2019

Spørgsmål

Nyt svar er udgivet 24. august 2023.

På miljøteknologilisten fremgår det, at teknologien Agrifarm Agri Airclean kemisk luftrensning med miljøeffekt på 91 % ammoniakreduktion og 83 % lugtreduktion kan anvendes i kombination med punktudsugning og ved fuld eller delvis luftrensning af almindelig staldluft.

Det fremgår også, at teknologien Punktudsugning i slagtesvinestalde med drænet gulv (33/67) eller med delvist spaltegulv med 25-49 % fast gulv kan reducere ammoniak med 0,7 x E - 12 og lugt med 0,39 x E+ 9, hvor E er den tilsluttede renser effekt. Ved teknologien punktudsugning i slagtesvinestalde fremgår det af vilkårsdelen, at der anvendes 10 m3 pr gris gennem renseren.

Teknologien Agrifarms staldkoncept Intellifarm til slagtesvin er også på listen med miljøeffekt på 67 % reduktion af ammoniak og 53 % reduktion af lugt. Her forudsættes, at 18 m3 lugt pr gris pr time bortventileres gennem luftrenseren også via punktudsugning.

Spørgsmålet er, om der i en aktuel sag med Agrifarms staldkoncept er frit valg mellem at vælge teknologien punktudsugning kombineret med Agrifarms Airclean kemiske luftrenser og 10 m3 luft pr gris pr time gennem renser eller staldkonceptet Intellifarm med 18 m3 luft pr gris pr time? Der er ikke proportionalitet i at anvende Intellifarm konceptet, hvis det ikke er nødvendigt, da der bruges næsten dobbelt så meget energi til at bortventilere luften gennem renseren ved denne teknologi end ved at anvende teknologien punktudsugning.


Svar

Svaret blev trukket tilbage den 28. november 2019. Nyt svar er udgivet 24. august 2023.

 

Ja, i Agrifarms staldkoncept kan der vælges mellem at bortventilere 10 m³ pr. gris pr time eller 18 m³ gennem punktudsugningen alt efter hvor stort et ammoniakreduktionsbehov man har. Bortventileres der 10 m³ pr gris pr. time anvendes formlen for den opnåede ammoniakreduktion for teknologien ”Punktudsugning i slagtesvinestalde med drænet gulv + spalter (33/67) eller med delvist spaltegulv med 25-49 % fast gulv”, som er: 0,7 x E – 12, hvor E er den tilsluttede rensers effekt.

Bortventileres der 18 m³ pr. gris pr. time kan formlen for ammoniakreduktionseffekten for teknologien ” Agrifarms staldkoncept Intellifarm til slagtesvin” bruges: 0,86 × E – 11, hvor E er den ammoniakreduktionseffekt, som den tilkoblede luftrenser har.

Teknologien ” Punktudsugning i slagtesvinestalde med drænet gulv + spalter (33/67) eller med delvist spaltegulv med 25-49 % fast gulv” er baseret på stalde med ren mekanisk ventilation. Teknologien blev optaget på teknologilisten i 2013 og forsøgene, der ligger bag, er gennemført i mekanisk ventilerede stalde.

Agrifarms Intellifarm staldkoncept med punktudsugning under gulvet i stalde med delvist naturlig ventilation (hybridventilation) blev optaget i 2019. Den opnåede ammoniakreduktion er højere end i de mekanisk ventilerede stalde med punktudsugning (jf. ligningen for den opnåede ammoniakreduktionsprocent), med de vilkår der gælder for staldkonceptet.

Der er ikke gennemført systematiske forsøg i Agrifarms Intellifarm med andre udsugningsintervaller, hvorfor der kun kan anvendes formlen 0,86 × E – 11 i tilfælde af, at der ventileres med 18 m³ pr. gris pr. time.

Imidlertid har Agrifarm-stalden et gulv, der lever op til kravene i de mekanisk ventilerede stalde med punktudsugning. Miljøstyrelsens udvalg for Miljøeffektiv Landbrugsteknologi (MELT) har vurderet, at formlen for ammoniakreduktionsprocenten, der gælder for mekanisk ventilerede stalde (0,7 x E – 12, hvor E er den tilsluttede rensers effekt), vil udgøre et konservativt skøn på, hvor stor ammoniakreduktion, der kan opnås i Agrifarms hybridventilerede staldkoncept, hvis de øvrige vilkår for stalden også gælder (f.eks. gylleudslusning hver 7. dag).

Det betyder omvendt, at formlen for ammoniakreduktionseffekten, der er gældende for Agrifarmstalden (0,86 × E – 11) kun kan anvendes i den pågældende hybridventilerede staldsystem, og kun med ventilation på 18 m³ pr. gris pr. time.

 

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken