Fast drænet gulv med kun 2 gange daglig skrabning

09-06-2020

Spørgsmål

Vi har flere ejendommen hvor der i nuværende miljøgodkendelse (til kvæg) er godkendt et fast drænet gulv, men kun med 2 eller 3 gange skrabning (gulvet bliver skrabet manuelt i forbindelse med malkning) i stedet for skrabning hver 2. time. I beregningerne der ligger til grund for daværende miljøansøgninger, er der beregnet en forventet effekt af det reducerede antal skrabninger, så ammoniakemissionen fra gulvet er højere end ved et "almindeligt" fast drænet gulv . Jf. nuværende lovgivning kan der kun benyttes tiltag, der fremgår på teknologilisten og den tidligere fremgangsmåde med manuel beregning, kan derfor ikke bruges. I stedet må der skulle indsættes det staldsystem, der ligner det godkendte mest. Da emissionen fra et fastdrænet gulv er fastsat ud fra at det skal skrabes hver 2. time, må det med nuværende viden forventes, at ammoniakemissionen fra et fastdrænet gulv med færre skrabninger er højere end den emissionsfaktor der fremgår af tabel 1 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. På grund af den formodede højere ammoniak fordampning fra et fastdrænet gulv, der kun skrabes 2 eller 3 gange dagligt tænker jeg, at gulvet skal indsættes som fast gulv i husdyrgodkendelse.dk, frem for som fast drænet gulv, da det må være det gulv der ligner mest. Er dette korrekt?


Svar

Det er korrekt, at der skal vælges den staldtype, der ligner mest, hvis staldtypen ikke findes i tabel 1 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. Kravet til den maksimale emission som følge af BAT kravet for eksisterende stalde genberegnes ved at indsætte det staldsystem, der ligner mest sammen med oplysninger om kvadratmeter produktionsareal i de eksisterende stalde. Der er stor forskel på ammoniakfordampningen på faste gulve og faste drænede gulve med skraber og ajleafløb. Når ajlen og den faste gødning bl.a. ved hjælp af skrabninger, drænes væk, vil det resultere i væsentlig lavere emission end fra det faste gulv. Det er dog vigtigt, at det drænede gulv er udført i overensstemmelse med principperne i teknologibladet.
I forbindelse med at spalteskraberne blev taget af teknologilisten, har der været mange spørgsmål om, hvorvidt det heller ikke var nødvendigt at skrabe gulvene i stalde med systemet: ”Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb”. Spalteskraberne blev taget af teknologilisten på baggrund af resultater fra Aarhus universitets forskningsprojekt om emissioner fra forskellige kvægstalde, der afsluttedes i 2017. Se her.
Heri foreligger der målinger fra en enkel stald med fast drænet gulve med skraber og ajleafløb uden gentagelser. Målingen viste ikke forskel på emissionen, om der blev skrabet 2 eller 12 gange i døgnet. Idet forsøget af praktiske hensyn ikke kunne verificeres, er der ikke sikkerhed for manglende sammenhæng mellem antallet af skrabninger og emissionen fra staldsystemet, hvorfor der stadig er krav om 12 skrabninger i døgnet (bortset fra i perioden når kvæget er på græs). Se også dette helpdesksvar
Det er op til kommunen at vurdere, hvilket staldsystem, der ligner mest og hvilke vilkår, der evt. skal stilles til det eksisterende staldafsnit jf. Bilag 3 afsnit 2.1.2.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken