Fast drænede gulve med spalteareal foran malkerobotter

 

10-05-2022

Spørgsmål

I forbindelse med udvidelse af et kvægbrug, er der indsendt en §16 a miljøansøgning. Ansøger ønsker en ny stald. Af ansøgning fremgår der et nyt produktionsareal på 1800 m², staldtypen er indtastet som ”Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb”. Ansøger oplyser, at der foran malkerobotterne er et produktionsareal på ca. 105 m² med spalter, hvilket er er almindelig praksis. Spørgsmålet er, om de 105 m² skal indtastes som ”Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)”, således at produktionsarealet med fast gulv nedsættes til 1695 m2. Eller kan spaltearealet foran malkerobotterne anses for at være en integreret del af en stald med fast drænet gulv? Ansøger oplyser, at lysningsåbningen ned til gyllekanaler, samlet set på de 1800 m², bliver under 5 % som beskrevet i teknologibladet (Faste, drænede gulve).

Et supplerende spørgsmål: Skal skakten/ gyllekanalen for enden af gangen med fast gulv, hvor gyllen skrabes ned, medregnes i lysningsåbningsarealet? Gyllekanalen vil være placeret udenfor stalden og vil være med fast dæk med undtagelse af de steder hvor skraberen aflevere gødning.


Svar

Det lille areal på 105 m² foran malkerobotterne må betragtes som en integreret del af stalden med ”Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb”. 

Jf. beskrivelserne i normtalstabellen (https://anis.au.dk/fileadmin/DJF/Anis/dokumenter_anis/normtal/2020_normtal/Opdaterede_kapitler_samlet.pdf  side 39) kan staldene være indrettet lidt forskelligt, og stalde med malkerobotter er typisk indrettet, som I beskriver. Det er der taget højde for i omregningen til ammoniak pr. m² i stipladsmodellen. Stalden vil desuden fortsat opfylder kravet om max 5 % lysningsareal.

Lysningsåbningsarealet er kun det areal, hvor der er åbning og ikke hele kanalen. Så lysningsarealet er kun der, hvor skraberen afleverer gødning., i dette tilfælde uden for stalden. 

Se desuden også dette helpdesksvar: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/indretning-af-stalde-olign/skal-gyllekanaler-i-malkestalde-toemmes-ved-hver-rengoering/ 

Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken