Er redekasser produktionsareal

15-03-2018

Spørgsmål

I en ansøgning, om udvidelse af en bedrift med rugeægsproduktion, er det blevet aktuelt at forholde os til hvorvidt redekasse-arealet skal medregnes som produktionsareal. Hønerne har kun adgang hertil 3 timer dagligt, og dermed kun kortvarigt adgang til arealet. Det er udelukkede arealet i selve redekassen spørgsmålet mønter sig på, og ikke det forhøjede areal lige udenfor redekasserne. I husdyrvejledningen til bekendtgørelsens kapitel 1, findes en tabel der oplister hvad der skal medregnes til produktionsarealet for forskellige dyretyper. Under æglæggende høns, fremgår det at burareal skal medregnes, men umiddelbart virker det også som om at det er burhøns der er taget udgangspunkt i. For minkenes vedkommende i samme tabel fremgår det, at redekasse-arealet ikke skal medregnes. Skal redekasse-arealet hvor der er adgang til 3 timer dagligt medregnes til produktionsarealet ved en godkendelse af rugeægsproduktion? Vil arealet skulle medregnes som produktionsareal hvis adgangen ikke er begrænset, og skal derfor stilles vilkår om en maksimal opholdstid?


Svar

I husdyrvejledningen fremgår det at: De fastsatte emissionsfaktorer bygger på den fagligt begrundede antagelse om, at det er størrelsen på gylle- og staldoverflader, der er afgørende for ammoniakemissionen. Antallet af producerede dyr pr. m2, fodereffektivitet og vægtinterval har således ingen betydning i den enkelte sag i forhold til emissionsfaktorerne. Desuden er der ved fastsættelsen af emissionsfaktorerne taget højde for, at arealer, der alene anvendes kortvarigt og rengøres efter brug inden for et vist tidsrum, ikke medregnes i produktionsarealet, jf. også bekendtgørelsens § 38.


Da de rugende høns i rugeægsproduktionen, i det konkrete tilfælde, har adgang til rugekassearealet 3 timer dagligt og der ikke bliver gjort rent efterfølgende skal redearealet derfor medregnes som produktionsareal. Der skal anvendes den emissionsfaktor som fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, tabel dvs. betegnelsen: Høns, rugeæg. Gulvdrift og gødningskumme.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken