Eksisterende stalde ved ændring af dyretype

17-03-2021

Spørgsmål

En landmand ønsker at udnytte en eksisterende kvægejendom til karantænestald for polte. Der er 2 muligheder: I den ene stald er der dybstrøelse til kvier, som umiddelbart kan tages i brug uden ændringer. I den anden stald er der pt. sengebåse. Her vil han indrette stier ved at slå sengebåsene sammen men beholde det faste gulv med skraber. Sengebåsene skal have dybstrøelse. Der skal ikke ændres i gulvprofilen. - Spørgsmål om begrebet "eksisterende stald" kan bruges, når man skifter fra en dyregruppe til en anden.


Svar

Det er ikke muligt ved brug af anmeldeordningen ”Skift mellem dyretyper” efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 15 af skifte fra kvæg til svin.
Miljøstyrelsen forstår imidlertid af spørgsmålet, at der er tale om en eksisterende kvægejendom, hvor der er en lovlig drift, dvs. ejendommen har en tilladelse/godkendelse, der ikke er bortfaldet. Nu ønskes at søge en ny godkendelse/tilladelse efter husdyrbruglovens § 16a/16b, hvor det skal fastlægges om staldene i forhold til BAT skal regnes som nye eller eksisterende stalde.
Selv om man skifter fra en dyretype til en anden, kan der godt være tale om en eksisterende stald. Det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, afsnit 2.1.1, at BAT kravet for nye staldafsnit også gælder for ændringer, der kan sidestilles med etablering af et nyt staldafsnit (f.eks. ændringer i gulvprofilen). Hvis der ikke sker ændringer, der kan sidestilles med etablering af et nyt staldafsnit, herunder ændring i gulvprofilen, skal staldene regnes som eksisterende stalde.
Se også tidlige helpdesksvar:
https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/bat/renovering-af-stald-bat-forudsaetning-ved-ansoegning/
https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/bat/anvendelse-af-eksisterende-staldsystem/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken