Eksisterende husdyranlæg

24-01-2023

Spørgsmål

Det fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 44, at for eksisterende husdyranlæg, der har et staldsystem omfattet af driftsforskrifterne i landbrugets byggeblade, som var godkendt af Miljøstyrelsen, vedrørende løsdriftstalde med dybstrøelse uden fast bund og afløb for ammekøer, ungdyr, får, geder og heste, jf. § 38, og hvor staldsystemet er etableret senest den 31. december 2021, finder § 8, anvendelse, når anlægget udvides eller ændres.

Hvornår er et husdyranlæg eksisterende?

Hvilke kriterier skal være opfyldt, for at et husdyranlæg kan betegnes som eksisterende?

Et givet eksempel: En bygning er opført i 1994, med staldsystem ”fast bund med dybstrøelse”. Stalden har fra 1994 til 2021 haft samme staldsystem. Fra 1994 til 2017 til et ikke-erhvervsmæssigt fårehold og fra 2017 til 2021 til et ikke-erhvervsmæssigt hesteholde bestående af 3-4 heste. Nu ønskes det at anmelde et erhvervsmæssigt hestehold (5 heste), ved at benytte overgangsbestemmelse i § 44, da der fortsat er fast bund og dybstrøelse og ikke noget afløb. Der er ikke foretaget ændringer eller udvidelse af anlægget eller staldsystemet. Kan denne stald betegnes som eksisterende med et staldsystem (fast bund med dybstrøelse,) som er etableret før 31. december 2021?


Svar

Nej, i det beskrevne eksempel kan husdyranlægget ikke anses som et eksisterende husdyranlæg, der har et staldsystem omfattet af driftsforskrifterne i landbrugets byggeblade, som var godkendt af Miljøstyrelsen, vedrørende løsdriftstalde med dybstrøelse uden fast bund og afløb for ammekøer, ungdyr, får, geder og heste, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 38.

Det skyldes, at der er tale om et husdyranlæg med fast bund og ingen afløb. For at være omfattet af byggebladet skal der hverken være afløb eller fast bund. Se også https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/indretning-af-stalde-olign/hestestald-med-fast-gulv-uden-afloeb/

Det er dog muligt at have dybstrøelse på fast bund uden afløb, hvis man etablerer en pumpesump. Det fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 8, stk. 3.

Det bør dog endvidere overvejes, om anlægget er omfattet af byggebladet. Det skyldes, at byggebladet kun fandt anvendelse, hvis ejendommen var omfattet af anvendelsesområdet for husdyrgødningsbekendtgørelsen – det vil sige, at det var en ejendom med erhvervsmæssigt dyrehold, en ejendom uden erhvervsmæssigt dyrehold, men med anvendelse/opbevaring af husdyrgødning i en mængde svarende til fra erhvervsmæssigt dyrehold, eller ejendommen var en jordbrugsvirksomhed. 

Byggebladet var en undtagelse fra kravet om fast bund og afløb i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Hvis ejendommen ikke var omfattet af anvendelsesområdet for husdyrgødningsbekendtgørelsen, ville det ikke være relevant at anvende undtagelsen til fast bund og afløb, idet der ikke var krav herom.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken