Dybstrøelsestald uden afløb

27-02-2018

Spørgsmål

Jeg har et spørgsmål vedr. kravet om afløb i stalde jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen. Kravet om fast bund og afløb kan i visse tilfælde generelt fraviges via Landbrugets Byggeblade, der er godkendt af Miljøstyrelsen. Jf. byggeblad om løsdriftstalde med dybstrøelse uden fast bund og afløb for ammekøer og ungdyr m.v. kan fast bund og afløb erstattes af stempelslag. Vores spørgsmål er, om man kan også fravige fra kravet om afløb i dybstrøelsestalde, som har fast bund?


Svar

Byggebladet gælder kun for løsdriftsstalde uden fast bund. I stalde, hvor der er fast bund skal dybstrøelsesstalden indrettes således at den overholder husdyrgødningsbekendtgørelsens §9 med afløb til opsamlingsanlæg mv.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken