Drænet gulv eller delvis fast gulv ved slagtesvin

08-01-2018

Spørgsmål

Ved delvis spaltegulv (25 - 49%) skal minimum 25 % af gulvet være fast. Spørgsmålet er, om gulvet under krybben må regnes med, eller skal vi kun se på frit tilgængeligt areal. Når jeg læser teknologibladet, så er det fast gulv i lejearealet, dvs at det faste areal skal være, hvor grisene kan færdes. Eller forstår jeg det forkert?


Svar

Det er korrekt. 
Miljøstyrelsens teknologiliste viser en liste over miljøteknologier, som har en dokumenteret miljøeffekt på ammoniakfordampning, lugtforurening eller begge dele. Af teknologilisten fremgår teknologibladet ”Lavemissionsstaldgulve til slagtesvin” 

Af dette teknologiblad, beskrives at slagtesvinestalde med delvist fast gulv kan som illustreret i figur 1 reducere lugt- og ammoniakemissionen som følge af: 

• Reduceret gylleoverflade 
• Lavere staldtemperatur og dermed også lavere gylletemperatur 
• Ingen gyllekumme under grisenes lejeareal, hvorved grisenes varmeproduktion ikke medvirker til dels at skabe høje lufthastigheder i gyllekummen, dels give en ekstra opvarmning af gyllen. 
Det vil sige, at de 25 % fast gulv skal være i lejet jf. teknologibladet, og arealet under fx en krybbe på et fast areal kan ikke indgå i de 25 %.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken