Definitionen af delvis spaltegulv i slagtesvinestier

08-01-2018

Spørgsmål

Det drejer sig om definitionen af delvis spaltegulv i slagtesvinestier. Skal opmålingen af det faste gulv følge dyrevelfærdsreglerne, der siger, at størrelse af det faste/drænede areal vurderes ud fra, hvor dyrene kan ligge ned. Eller kan f.eks krybbeplads regnes med i det faste gulvareal, når vi miljømæssigt taler om 25 % fast gulv?


Svar

Svaret gælder ansøgninger, der behandles efter regler gældende fra den 1. august 2017.
Arealer med krybbeplads indgår ikke ved opgørelse af produktionsarealet, og kan derfor heller ikke indgå i beregningen af andelen af fast gulv, jf. definitionen af produktionsareal i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2, nr. 4.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken