Definition af husdyranlæg - ridebaner og folde

 

06-12-2017

Spørgsmål

Svaret er opdateret den 11. maj 2023 i forbindelse med opdatering af flere ridebanesvar. Opdateringen vedrører primært hvornår ridebanen kræver landzonetilladelse, og hvornår den skal behandles efter husdyrbruglovens regler.

Miljøstyrelsen har modtaget et spørgsmål om, hvorvidt ridebaner er husdyranlæg. Besvarelsen af spørgsmålet har sammenhæng med, hvornår der stilles krav om fast bund og afløb, hvorfor dette også belyses i svaret. En kommune spørger således, om en ridebane er omfattet af definitionen af husdyranlæg, idet en konsulent med henvisning til vejledning til husdyrgødningsbekendtgørelsens kap. 3, version 1, 13-7-2017, mener, at en ridebane må betragtes som et areal, hvor der ikke er krav om fast bund og afløb, og at ridebaner ikke er omfattet af begrebet. Kommunen vurderer omvendt, at en ridebane skal betragtes som et husdyranlæg, idet der bl.a. kan være gener fra anlægget (f.eks. støj og støv), som der skal tages hensyn til i forhold til naboerne


Svar

Svaret er opdateret den 11. maj 2023 i forbindelse med opdatering af flere ridebanesvar. Opdateringen vedrører primært hvornår ridebanen kræver landzonetilladelse, og hvornår den skal behandles efter husdyrbruglovens regler.

Udendørs ridebaner vil i mange tilfælde ikke falde ind under definitionen af et husdyranlæg. De vil typisk heller ikke være omfattet af reglerne vedrørende placering af folde i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

En udendørs ridebane vil derimod typisk være et driftsanlæg mv. til brug for husdyrholdet.

Det betyder, at hvis hesteholdet har en størrelse, så det er omfattet af husdyrbruglovens tilladelse- eller godkendelsespligt, vil etablering af ridebanen kræve en tilladelse eller godkendelse efter husdyrbruglovens regler.

Er hesteholdet under størrelsesgrænsen for tilladelses- eller godkendelsespligt. vil etablering af ridebanen kræve landzonetilladelse .

Husdyranlæg er bygninger og andre indretninger til dyrenes ophold, dvs. navnlig stalde, læskure, hytter m.v. Løbegårde og lignende, hvor der er fast bund og afløb er dog også indretninger omfattet af anlægsbegrebet. Dyrene i sig selv er ikke et anlæg, ligesom hegn eller foder- eller vandtrug ikke er det. Der skal populært sagt være bygningselementer som vægge, tag eller gulve beregnet til dyrenes ophold, for at der kan være tale om bygning eller indretning omfattet af begrebet. Det er ikke afgørende efter definitionen, om anlægget er permanent eller flyttes rundt, eller om dyrene er der i længere eller kortere tid ad gangen.

Kravet om fast bund og afløb i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 8, stk. 2, gælder dels for husdyranlæg, dels for løbegårde og lignende, hvor der er en sådan koncentration af dyr, at næringsstofferne fra husdyrgødningen set over en årrække ikke kan udnyttes på arealet.

Kriteriet om ”en sådan koncentration af dyr, at næringsstofferne fra husdyrgødningen set over en årrække ikke kan udnyttes på arealet” indebærer, at der er krav om fast bund og afløb, hvis der ikke er nogenlunde balance mellem gødningstilførslen og -fraførslen set over en årrække.

Usikkerheden om, hvorvidt der er krav om fast bund og afløb, knytter sig alene til den situation, hvor der ikke er plantedække på arealet. Hvis der er plantedække på arealet, så er koncentrationen af dyr ikke større, end næringsstofferne fra dyrene optages. Der er dermed ikke krav om fast bund og afløb.

Hvis der ikke er plantedække på arealet, vil det være relevant at se på årsagen hertil og behovet herfor:

 

  1. Skyldes det manglende plantedække, at der er en høj koncentration af dyr, så øget gødningstilførsel og øget færdsel af dyr har medført at plantedækket ikke kan opretholdes, kan arealet ikke udnytte næringsstofferne fra husdyrgødningen, og der vil som udgangspunkt være krav om fast bund og afløb.

     

  2. Hvis det manglende plantedække begrænses til kortere perioder f.eks. ved ændret færdsel, flytning af foder- og vandtrug m.v., og at det ikke er det samme sted hvert år, der er uden plantedække, vil der ikke være krav om fast bund og afløb.

     

  3. Hvis der er få dyr på arealet, fordi der ikke er en sådan høj koncentration af dyr på arealet, vil tilførslen af gødning være begrænset.  Der vil derfor ikke være  behov for plantedække. I forhold til koncentrationen af dyr/tilførslen af gødning har det betydning, hvilke dyretyper og hvor mange dyr, der er på arealet, og om dyrene kun opholder sig på arealet i en begrænset periode m.v.

I de tilfælde, hvor der er en sådan koncentration af dyr, at næringsstofferne fra husdyrgødningen set over en årrække ikke kan udnyttes på arealet, skal der som nævnt være fast bund og afløb. Ved etablering af en løbegård med fast bund og afløb, etableres der et husdyranlæg. Husdyranlæg, herunder løbegårde med fast bund og afløb, skal overholde kravene til placering i husdyrgødningsbekendtgørelsens §§ 5, 6 og 8.

I supplement til reglerne om placering af husdyranlæg gælder husdyrgødningsbekendtgørelsens § 6 for folde med afgræssende dyr. Ved folde forstås netop indhegninger uden fast bund m.v., jf. det ovenfor beskrevne.  

I relation til ridebaner vil det afgørende således være karakteren heraf. Ridehaller m.v. vil være husdyranlæg, mens udendørs arealer til ridning kan være omfattet af husdyranlægsbegrebet, hvis der er krav om fast bund efter bekendtgørelsens § 9, stk. 1. Folde med afgræssende heste vil være omfattet af kravene til placering i bekendtgørelsen § 7.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken