Brutto eller nettoareal

31-05-2018

Spørgsmål

I to sager har jeg anvendt bruttoareal i forbindelse med overgangen til stipladsmodellen for eksisterende stalde. Kommunen har gjort opmærksom på godkendelsesbekendtgørelsens § 29 stk. 3 og stk. 6: ”Nudriften fastlægges for hvert staldafsnit som den hidtil lovlige drift i henhold til bindende krav i meddelte godkendelser…”. For at gøre nudriften helt korrekt, skal der således indskrives en lavere % for produktionsarealet i nudriften og i 8-årsdriften. Såfremt der er krav til virkemidler i en gældende godkendelse, skal disse også sættes ind i nudrift og 8-årsdrift, men det er ikke aktuelt i denne ansøgning." I princippet betyder den fortolkning at bruttoarealet ikke kan anvendes i nogen ansøgninger. Principielt er jeg også uenig i at der i en evt. gældende godkendelse er forefindes bindende krav til produktionsarealets størrelse, da disse godkendelser er givet udfra et helt andet princip. Derfor mener jeg at dette spørgsmål er meget grundlæggende i forhold til opfattelse af den nye godkendelsesordning. Anvendelse af bruttoareal bør være gældende i både nudrift og i ansøgt drift, da produktionsarealerne er de samme før og efter godkendelsen.


Svar

Det er af afgørende betydning, når et husdyrbrug skal godkendes efter de nye regler, at de eksisterende produktionsarealer opgøres så præcist som muligt og svarende til den godkendelse, der evt. ligger i forvejen. Dette skyldes bl.a. at det samlede produktionsareals størrelse skal kendes, da der i henhold til overgangsbestemmelserne i § 10 i lov nr 204 af 28. februar 2017 om ændring af bl.a. husdyrbrugloven, er krav om at hele husdyrbruget skal godkendes efter de nye regler. Størrelsen af produktionsarealet skal derfor kendes for at kunne fastlægge om husdyrbruget skal tillades efter § 16 b eller godkendes efter 16 a.

 

For at kunne beregne meremissionen er det desuden af afgørende betydning, at nudriften og driften for 8 år siden opgøres præcist, som et nettoareal og netop ikke et bruttoareal. Beregningen af meremissionen er helt afgørende i vurderinger af konsekvensen for kategori 3 arealer og for evt. anvendelse af 50 % reglen i forhold til lugt.

 

Er de eksisterende stalde omfattet af en godkendelse, vil en angivelse af bruttoarealet i disse stalde desuden oftest ikke svare til den produktion, der rent faktisk er godkendt. Derfor skal opgørelsen af produktionsarealet i eksisterende stalde altid opgøres som det nettoareal, hvor der rent faktisk er en produktion, eller har været produktion og tilladelsen eller godkendelsen hertil, ikke er bortfaldet. Er der f.eks. tale om en dybstrøelsesstald til amme kør, hvor hele bygningen udgør stalden, kan bruttoarealet godt være det samme som nettoarealet. Se i øvrigt vejledningen vedr. opgørelse af produktionsarealet.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken