Beregning af areal med fast gulv

29-08-2018

Spørgsmål

(måske er vores spørgsmål gået tabt?) En gulvtype i en slagtesvinestald er opgivet til 25 - 49 % fastgulv. Der er stillet vilkår i godkendelsen om, at der skal være minimum 25 % fast gulv. Spørgsmålet er om man skal anvende stiens bruttoareal eller nettoareal, når man beregner andel fast gulv?


Svar

Helpdesken har tidligere svaret på et lignende spørgsmål:

https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/indretning-af-stalde-olign/definitionen-af-delvis-spaltegulv-i-slagtesvinestier/


Se endvidere afsnit i vejledningen om fastsættelse af produktionsarealet.

https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/1-anvendelsesomraade-definitioner-mv/fastlaeggelse-af-produktionsarealet/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken