Areal bag søer med spalter - fortsat

01-02-2019

Spørgsmål

Hej. Jeg har et spørgsmål vedrørende et svar der er givet her i helpdesken den 09-07-2018, som en konsulent har gjort mig opmærksom på. Der bliver svaret, at spaltearealet bag søerne, som står i enkelt bokse, ikke skal tælles med som produktionsareal. Men det vil vel kræve at gangarealet bliver rengjort senest 4 timer efter flytning af et dyr. Og når der står rengjort, er det vel med vand og ikke bare en skrabning. En sådan rengøring forestiller jeg mig ikke er realistisk, lige op af opstaldede dyr, og derfor skal arealet indgå som produktionsareal! Vil det være forkert at sige det til konsulenten?


Svar

Ansøger vælger ud fra ønske om fleksibilitet, og hvad der kan lade sig gøre med hensyn til beskyttelsesniveau, om der i ansøgt drift ønskes at søge om bruttoarealet, eller om arealer som gangarealer, mm trækkes fra. Det er korrekt, at hvis gangarealer mm regnes med i produktionsarealet, gælder reglen om rengøring inden for 4 eller 12 timer ikke, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39.


De arealer, dyrene ikke har adgang til andet end midlertidigt, behøver ikke tælles med til produktionsareal, også selvom der er gyllekumme under arealet, hvilket der ganske rigtigt er redegjort for i tidligere helpdesksvar: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/indretning-af-stalde-olign/areal-bag-soeer-med-spalter/ .


Emissionsfaktorene pr m² produktionsareal i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er fastlagt, så der tages højde for, at der også er en mindre emission fra arealer, hvor dyrene opholder sig midlertidigt, og som ikke tæller med i produktionsarealet. Det er imidlertid rigtigt at arealerne skal rengøres - det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39 og er nærmere redegjort for i vejledningen: https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/15-krav-til-indretning-og-drift-mv-af-husdyrbrug/.


Det er bl.a. et tilsynsspørgsmål at sikre, at husdyrproducenten har en god staldhygiejne. Så er der situationer, hvor der f.eks. er ekstraordinær mange lugtgener e.l., kan der være god grund til at efterse rengøringskravet ved tilsyn. Hvis det vurderes, at § 39 ikke er overholdt, skal det i den forbindelse indskærpes. Kommunen kan ikke kræve, at arealet, hvor dyrene har midlertidigt adgang til, skal medtages i produktionsarealet, med begrundelse i, at de ikkke finder det realistisk, at der vil blive gjort rent.


Se desuden mere om overvejelser vedr. principper for fastlæggelse af produktionsarealer i dette helpdesksvar: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/indretning-af-stalde-olign/produktionsareal-i-kvaegstalde/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken