Anvendelse af byggeblad for stald uden afløb til slagtekalveproduktion

28-07-2020

Spørgsmål

Hej Helpdesk En slagtekalveproducent søger om en § 16 b tilladelse til udvidelse af produktionen. Han har størstedelen af kalvene til at gå i store løsdriftsbokse med dybstrøelse af halm. Kalvene er fortrinsvis af SDM malkekvægsrace, men der er også enkelte kvier, der er krydset med kødkvægsrace. Umiddelbart virker de store bokse velstrøede. Der ud muges ca. 2 gange om året ved de store kalve. Der er fast gulv men ingen afløb. Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelse skal stalde være indrettet med fast bund og afløb til opsamling af flydende husdyrgødning. Der er dog en fravigelse af kravet fra fast bund og afløb, hvis der anvendes et byggeblad godkendt af Miljøstyrelsen. I vejledningen til husdyrgødningsbekendtgørelsen står der om byggebladet: Etablering af løsdriftsstalde uden fast bund til ammekøer, ungdyr m.v. på dybstrøelse. Malkekvæg, herunder kalve og ungdyr af malkekvægracen er ikke omfattet af det godkendte byggeblad. Byggebladet kan bruges i stalde til ekstensivt hold af ammekvæg med kalve og ungdyr. Er slagtekalveproduktion omfattet af byggebladet? Hvis ikke slagtekalveproduktionen er omfattet gælder kravet om fast bund med afløb til beholder både for eksisterende stalde med dybstrøelse og nye stalde med dybstrøelse?


Svar

Det er ikke hensigten med byggebladet, at det skal gælde for intensiv kvægproduktion. Selv om ordlyden i byggebladet ikke er helt tydelig, så har praksis siden udstedelsen af det været, at bl.a. en slagtekalveproduktion, som du beskriver, ikke kan anvende byggebladet.

Husdyrgødningsbekendtgørelsens krav om fast bund og afløb gælder generelt, så derfor gælder det også for eksisterende stalde. Kun hvis dyreholdet i de eksisterende stalde er omfattet af byggebladet, kan kravet om fast bund og afløb fraviges.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken