Ændring af gulvprofil i slagtesvinestalde

01-02-2019

Spørgsmål

Vi har en landmand, som har søgt en ny miljøgodkendelse til sit landbrug. Hans stalde er indrettet med gulvtypen ”drænet gulv og spalter 33%/67%”. Problemet med hans ansøgning er at NH4-depositionen til nærliggende Kat 1 natur er for høj. Problemet vil kunne løses hvis hans gulve blev ændret til ”Delvist spaltegulv med 25-49 % fast gulv”. Derfor er mit spørgsmål: Vil det drænede gulv kunne ændres til fast gulv ved hjælp af spaltelukkere eller evt. måtter lagt ud på det drænede gulv– set ud fra et miljømæssigt synspunkt, eller er der mht. NH4-emissionen ikke anden udvej end at brække gulvet op og støbe fast gulv?


Svar

Problemet vil ikke kunne løses ved at indsætte spaltelukkere eller måtter, da det ikke vil reducere ammoniakemissionen tilsvarende. Se helpdesksvar om emnet: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/ammoniak/gyllekumme-under-delvis-fast-gulv/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken