Tilsyn.

04-03-2020

Spørgsmål

Et dyrehold anmeldt efter husdyrgødningsbekendtgørelsen over 3 DE (under 15) er anmeldt før 2017 og ejendommen er udtrukket til 6-årigt basistilsyn. Ejer ønsker at beholde produktionsretten, og fuldstændigt kontinuitetsbrud er endnu ikke indtrådt. Skal der føres (fysisk) tilsyn på ejendommen, og hvis ja, vil det være et brugerbetalt tilsyn? (Der er ikke gødning på ejendommen). Tilsvarende: Hvis et dyrehold har en tilladelse eller godkendelse, skal der så føres kontrol med overholdelse af vilkår, selvom der i året for udtrukket miljøtilsyn ikke er dyr på ejendommen, hvis tilladelsen/godkendelsen ikke er bortfaldet? Hvis ja, vil det være et brugerbetalt tilsyn? Forslag: Da miljøtilsynet skal planlægges og udføres efter det retsgrundlag, som dyreholdet har, vil der skulle udføres miljøtilsyn, såfremt ejendommen ønsker at opretholde produktionstilladelsen. Tilsynet skal være fysisk, da der er tale om et basistilsyn, som ikke kan udføres administrativt. Der er brugerbetaling, selvom der ikke er erhvervsmæssigt dyrehold på ejendommen (jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen).


Svar

Ejendom uden erhvervsmæssigt dyrehold
Den beskrevne situation i det første eksempel, hvor der er tale om en ejendom uden erhvervsmæssigt dyrehold med rettighed til erhvervsmæssigt dyrehold, er udførligt besvaret i helpdesksvar af 23-09-2019, som beskriver planlægning og udførelse af tilsynet, kravene i forhold til afgivelse og offentliggørelse af oplysninger samt brugerbetaling i den situation.
Det korte svar er, at en ejendom med dyrehold under grænsen for erhvervsmæssigt dyrehold ikke er omfattet af kravet om regelmæssige tilsyn, jf. miljøtilsynsbekendtgørelsens § 1, stk. 2, og et tilsyn med ejendommen ikke er omfattet af brugerbetalingspligten. Kommunen er imidlertid forpligtet til at føre et aktivt tilsyn med ejendommen.


Husdyrbrug godkendt efter §§ 16 a eller 16 b i husdyrbrugloven eller de tidligere gældende regler
På et husdyrbrug, der er godkendt eller tilladt efter §§ 16 a eller 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller efter de tidligere gældende regler i §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller § 33 i lov om miljøbeskyttelse, skal der udføres regelmæssige tilsyn, jf. miljøtilsynsbekendtgørelsens § 1, stk. 2, nr. 2. Det gælder også i en situation, hvor der i en periode ikke er dyr på ejendommen. Dvs. at der på tilsynet skal føres kontrol med overholdelsen af vilkårene i husdyrbrugets godkendelse eller tilladelse, og det er op til kommunen at vurdere i hvilket omfang, der skal håndhæves på tilsynet, jf. husdyrbruglovens § 46.
Tilsyn med husdyrbrug, der er godkendt eller tilladt efter §§ 16 a eller 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller tilladt eller godkendt efter de tidligere gældende regler i §§ 10, 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller § 33 i lov om miljøbeskyttelse, er også omfattet af brugerbetalingspligten, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 2, eller § 2, stk. 1, nr. 4. Dvs. også i en situation hvor der ikke er dyr på ejendommen.

Se uddybende begrundelse i helpdesksvar af 23-09-2019 https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/tilsyn-og-haandhaevelse/skal-der-foeres-tilsyn/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken