Ikke erhvervsmæssigt hold af fjerkræ

10-07-2018

Spørgsmål

Den 19. juni 2018 gav styrelsen svar på, hvordan § 7 i miljøaktivitetsbekendtgørelsen vedr. 30 høns samt andet fjerkræ reguleres. Der er dog brug for yderligere præcisering af, hvad der menes med andet fjerkræ, der må udgøre 100 %. Der er her brug for et beregningseksempel på hvor meget en gås, and eller fasan tæller. Endvidere har vi brug for at vide, hvordan fjerkræ eller andre dyr, der ikke har behov for et produktionsareal reguleres? F.eks. behøver fasaner, gæs og ænder ikke at have et produktionsareal, men blot en indhegning med græs og træer og buske.


Svar

Som det fremgår af husdyrvejledningen menes der med "Høns"  både høner, haner og kyllinger, og det omfatter alle hønsefugle. Se endvidere: https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/miljoeaktivitetsbekendtgoerelsen/4-ikke-erhvervsmaessigt-dyrehold/

Omkring fastlæggelse af produktionsarealet henvises til definitionen af et produktionsareal for erhvervsmæssigt dyrehold: https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/1-anvendelsesomraade-definitioner-mv/#2

Ved hold af fjerkræ skal dyrene have adgang til et rum i læ og fast tag eller overdækning. Dette produktionsareal fastlægges i overensstemmelse med dyrevelfærdsreglerne. Det udegående opholdsareal skal ikke medregnes hvis der ellers er plantedække. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken