Ikke erhvervsmæssigt dyrehold med stort produktionsareal

26-03-2019

Spørgsmål

Et dyrehold på 4 heste eller 4 stykker kvæg der ikke er omfattet af litra a i miljøaktivitetsbekendtgørelsen, vil gerne have en stald og læskure over 100 m2 produktionsareal. Produktionsarealets størrelse indikerer der er tale om et husdyrbrug, men dyreholdets størrelse er kun reguleret ved miljøaktivitetsbekendtgørelsen. Hvordan håndteres en sag som denne?


Svar

I husdyrgødningsbekendtgørelsens § 1 er fastlagt undtagelser fra anvendelsesområdet for husdyrbrugloven. Heraf fremgår bl.a., at loven ikke finder anvendelse på ejendomme uden erhvervsmæssigt dyrehold og ejendomme, hvor der ikke anvendes eller opbevares husdyrgødning i mængder svarende til et erhvervsmæssigt dyrehold, bortset fra jordbrugsvirksomheder.
Det beskrevne dyrehold, er et ikke erhvervsmæssigt dyrehold og skal reguleres efter Miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

Hvis der derimod var tale om et erhvervsmæssigt dyrehold kunne husdyrbrugloven finde anvendelse. Heri er et husdyrbrug defineret i § 3 som husdyranlæg, der tilsammen har et produktionsareal på mere end 100 m², gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg og andre driftsbygninger m.v. til brug for husdyrhold, som ligger på samme ejendom.
Undtagelser fra krav om godkendelse og tilladelse i §§ 16 a og 16 b i husdyrbrugloven fremgår af kapitel 4 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Her fremgår af § 7 vedr. det beskrevne dyrehold at kravet om tilladelse til etablering af husdyrbrug efter § 16 b, stk. 1, i husdyrbrugloven først  indtræder ved følgende:
1) 175 m² produktionsareal, hvis der på produktionsarealet på husdyrbruget alene er ammekøer med tilhørende opdræt (kvier, stude, kalve (under 6 mdr.), slagtekalve (over 6 mdr.), tyre) på dybstrøelse, heste, geder eller får.
2) 200 m² produktionsareal, hvis der på produktionsarealet alene er heste.
Det vil sige, at det beskrevne tilfælde med etableringen af stalde og læskure er undtaget fra krav om § 16b tilladelse efter husdyrbrugloven, hvis der ansøges om mindre arealer end undtagelsesbestemmelserne.
Bemærk, at det ansøgte kan være omfattet af øvrige krav i bl.a. planloven, byggeloven og habitatbekendtgørelsen m.v. vedrørende udformning og placering. Dette skyldes, at habitat- og landzonehensyn er integreret i godkendelses- og tilladelsesordningen efter husdyrbrugloven.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken