Hunde og katte - omfattet af husdyrloven?

03-11-2017

Spørgsmål

Er hunde og katte omfattet af husdyrloven? Baggrund og vores egen vurdering: En lovligt eksisterende hundepension med ca. 35 hunde ønsker at anvende nogle af boksene til katte. Så vidt vi forstår med henblik på salg og/eller internat af katte. Vi er ikke i tvivl om, at mere end 4 hunde er at betragte som erhvervsmæssigt dyrehold, og derfor omfatte af husdyrgødningsbekendtgørelsen, men hvad nu når en hundekennel eller hundepension har mere end 100 m2 hundeboks og løbegård? Et husdyrbrug defineres jo i loven som et ”husdyranlæg” med et ”produktionsareal” på mere end 100 m2. Et ”husdyranlæg” defineres så som en stald eller lignende bygning, hvor husdyr i almindelighed opholder sig. Men skal hunde i denne sammenhæng forstås som ”husdyr”? Og katte? Så vil det kræve en § 16b godkendelse, hvis man ønsker: a) at udvide antal hunde, eller b) at reducere antal hunde og i stedet indsætte katte?


Svar

Miljø- og Fødevareministeriets departement har den 27. oktober 2017 sendt et udkast til en ny husdyrgodkendelsesbekendtgørelse i ekstern høring. Den ny bekendtgørelse forventes at træde i kraft den 1. januar 2018.

Se https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/61180

Det foreslås herunder indsat som et nyt stk. 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 1, at husdyrbruglovens kapitel 3 og bekendtgørelsens egne regler ikke skal finde anvendelse på dyrearterne hunde og katte.
 
I det medfølgende høringsbrev er denne ændring motiveret således:

”Det foreslås, at husdyrbrugloven og bekendtgørelsens regler om godkendelser og tilladelser afgrænses således, at krav om godkendelse og tilladelse ikke omfatter hold af hunde eller katte. Efter de gældende regler er hunde og katte omfattet af reguleringen, og kan dermed principielt udløse krav om godkendelse eller tilladelse. Imidlertid er hunde- og kattehold atypiske i forhold til husdyrreguleringen, og udmøntning af krav om godkendelse eller tilladelse vil næppe være praktisk muligt eller miljømæssigt relevant, og evt. gener fra hold af hunde og katte reguleres i øvrigt efter reglerne i miljøaktivitetsbekendtgørelsen eller husdyrgødningsbekendtgørelsen.”

Miljøstyrelsen bemærker, at de nye regler forventes at træde i kraft allerede inden for 2 måneders tid, og at det kan give anledning til forståelsesmæssige udfordringer hos borgere og virksomheder, hvis kommunerne i løbet af disse 2 måneder gør et tilladelses- eller godkendelseskrav efter husdyrbrugloven gældende ved etablering, udvidelse eller ændring af hunde- og kattehold.

Det henstilles således til, at kommunerne i løbet af de 2 måneder regulerer etablering, udvidelse eller ændring af hunde- og kattehold efter reglerne i miljøaktivitetsbekendtgørelsen eller husdyrgødningsbekendtgørelsen, alt efter størrelse af dyreholdet og de tilhørende anlæg.    


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken