Forbud mod hov- og klovbærende dyr i byzone

 

25-02-2020

Spørgsmål

Jf. miljøaktivitetsbekendtgørelsen er det forbudt at holde hov- og klovbærende dyr i byzone, med mindre man har søgt og opnået dispensation. Der er en Østre Landsretsdom af 18. marts 2019, hvor der fastslås, at forbuddet også gælder ejendomme, hvorpå der var heste, da forbuddet blev indført i 1974. I den pågældende sag var området overført til byzone i 1970, altså før forbuddet blev indført. Dommen tager ikke stilling til,om forbuddet også gælder, hvis et område er blevet udlagt til byzone efter 1974, hvor forbuddet blev indført. Mit spørgsmål er, om et område, der ved lokalplan er blevet overført til byzone efter 1974, og hvor der under afsnittet: "Retsvirkninger" fremgår, at "Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil" skal søge om dispensation for at fortsætte med at have hov- og klovbærende dyr i byzonen. Spørgsmålet er, om det der skrives ind i lokalplanen under retsvirkninger udelukkende henfører til forhold under planloven, eller om det også gælder for eksisterende lovlig anvendelse, der er lovlig i forhold til husdyrbruglovgivning. Det er også et spørgsmål, om man selv uden at have indføjet det i lokalplanen, altid vil have ret til eksisterende lovlig anvendelse.


Svar

I byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig- og erhvervsformål, er svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold ikke tilladt, jf. miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 8, stk. 1.

Det er således et generelt forbud.

Forbuddet indebærer, at svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold i byzoneområder kun lovligt kan opretholdes eller etableres, hvis der meddeles dispensation efter miljøaktivitetsbekendtgørelsen § 8, stk. 3. Dette fremgår af MAD 2019.213.

Det forhold, at det ved lokalplan er anført, at  "Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil", har således ikke indvirkning på dette forbud. Der vil således skulle meddeles dispensation for at svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold lovligt kan opretholdes eller etables, hvis et område ved lokalplan er blevet overført til byzone.

Det bemærkes hertil, at det fremgår af miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 8, stk. 3, at dispensationen særligt kan meddeles i forhold til ejendomme med bestående stalde, møddinger m.v.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken