Definition på dyreHOLD

 

07-10-2021

Spørgsmål

I henhold til Miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 8 er hestehold/fårehold ikke tilladt i sommerhusområder. I et sommerhusområde i vores kommune er der et græsareal på godt og vel 2 ha, som er en del af en landbrugsejendom. På arealet går der om sommeren til tider et par heste eller enkelte får. Det er ikke de samme dyr ret længe ad gangen. Dyrene tilhører ikke ejer af arealet. Der er ingen faste anlæg/installationer på arealet eller i nærheden af arealet, så som stald/læskur/mødding etc. Kun et hegn omkring arealet. Dyrene æder græsset og drikker vand af en naturlig sø inde på arealet. Er der i et sådant tilfælde tale om et hesteHOLD/fåreHOLD, som er ulovligt i et sommerhusområde? Eller er et hesteHOLD/fåreHOLD noget af mere permanent karakter? Hvad er definitionen på et dyreHOLD.


Svar

Svaret er rettet til sprogligt den 25. 11.2022

Der er ikke en fast definition på hvornår, der er tale om et dyrehold. Det er en vurdering kommunen må fortage. Hvis der afgræsses hele sommeren, er der tale om et dyrehold, og hvis et dyrehold tager kortvarigt ophold på en mark, vil det ikke umiddelbart være et dyrehold. Vuderingen skal således bunde i, hvor langt tid dyrene opholder sig på arealet.     

Miljøaktivitetsbekendtgørelsen giver mulighed for at dispensere fra forbuddet, jf. § 8 stk. 3.

Se desuden disse svar:

https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/ikke-erhvervsmaessigt-dyrehold/forbud-mod-hov-og-klovbaerende-dyr-i-byzone/

https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/sagsbehandling/mulighed-for-dispensation-til-naturafgraesning-i-sommerhusomraade/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken