Definition af produktionsareal ved ikke-erhvervsmæssigt dyrehold

09-10-2020

Spørgsmål

Ved opdræt af hjorte, kaniner, ænder etc. bruges ofte flytbare skure eller bure, som er placeret i midlertidige folde. Der vil i foldene typisk være et vegetationsdække, der opsamler næringsstofferne både samme år og på længere sigt. Når vi skal fastlægge 25 m2 produktionsareal, skal vi så medregne: 1. Fastplacerede skure og bure, 2. Flytbare skure og bure, og 3. Folde med væsentligt vegetationsdække mindst 6 måneder om året eller kun en eller to af de ovennævnte punkter? Egne overvejelser: Vi mener ikke foldarealerne skal tages med, medmindre de udnyttes intensivt mere end 6 måneder om året som tommelfingerregel. Vi mener de kan sidestilles med folde til al anden afgræsning med et væsentligt vegetationsdække. Det vil altså sige at det kun er skure og bure i alle afskygninger, de skal tælles med, men vi er i tvivl om de flytbare bør medregnes.


Svar

Nej, de flytbare skure og foldarealer tæller som udgangspunkt ikke med i de 25 m2.


Bestemmelsen i miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, nr. 3, litra h lyder: "andre dyretyper end nævnt i litra a-f eller g, hvis det samlede produktionsareal på ejendommen til disse dyretyper ikke overstiger 25 m2."


Da produktionsaral ikke er defineret i miljøaktivitetsbekendtgørelsen, bør produktionsarealet fortolkes i overensstemmelse med definitionen fra husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, som lyder, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2, nr. 4: "Produktionsareal: Det areal i fast placerede husdyranlæg, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning, jf. bilag 3, pkt. C, nr. 1, og som dyrene ikke kun har kortvarig adgang til, jf. bilag 3, pkt. C, nr. 2."


Vær dog opmærksom på reglerne der definerer flytbare huse (husdyrgødningsbekendtgørelsens § 10) og at foldarealer kun er undtaget hvis de ikke har decideret karakter af løbegård (husdyrgødningsbekendtgørelsens § 9), hvor der ikke over en årrække er vegetation.   


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken