Antal brevduer i byzone, jf. miljøaktivitetsbekendtgørelsen

 

17-05-2021

Spørgsmål

Jeg vil gerne vide, hvor mange brevduer man må holde i byzone. Derfor vil jeg gerne vide om "andre dyrehold af tilsvarende størrelse" i §8, stk. 2 er det samme som "andre dyretyper end nævnt i litra a-f eller g, hvis det samlede produktionsareal på ejendommen til disse dyretyper ikke overstiger 25 m2" i §7, stk. 2, h)? Altså må man have maks. 25 m2 produktionsareal til brevduer i byzone eller må man have, hvad der svare til 30 stk. høns omregnet til brevduer i byzone? Fx 30 høns = 30 brevduer (en dværghøne og en brevdue er vel af ca. samme størrelse).


Svar

Svaret er præciseret den 18. maj 2021 og igen den 26. september 2022

Kommunen skal vurdere, hvor mange brevduer der svarer til 30 høns og 4 voksne hunde med hvalpe, jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 2.

I byzonen er hold af andre typer af dyr end svin, kvæg, får, geder, heste ikke forbudt. Der kan holdes høns og hunde og andre dyr. Dette kan for eksempel være mink, kaniner, hjorte og strudse i et omfang, der svarer til 30 høns og 4 voksne hunde med hvalpe. Dette følger af miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 8, stk. 2.

Dyreholdet reguleres ved påbud efter miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 10.

Vær opmærksom på, om dyreholdet overskrider grænsen til erhvervsmæssigt dyrehold, jf. miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 7. Hvis dyreholdet er erhvervsmæssigt er det husdyrgødningsbekendtgørelsen som regulerer dyreholdet, og der må derfor ikke etableres husdyranlæg, gødningsopbevaringsanlæg og ensilageopbevaringsanlæg i byzone eller udvides eller ændres, hvis det medfører forøget forurening.

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken