Andre dyr også tilladt, hvis man har hund og høns i byzone ?

14-02-2019

Spørgsmål

Ifølge § 8 stk. 2 i miljøaktivitetsbekendtgørelsen gælder: Følgende husdyrhold eller andre dyrehold af tilsvarende størrelse, bortset fra de i stk. 1 nævnte, er tilladt i de i stk. 1 nævnte områder: 1) 30 høns og 2) 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger. Mit spørgsmål går på, at der i paragraffen står "eller": Hvis man bor i byzone og har hund og/eller høns (f.eks. 1 hund og 10 høns), må man da have andre dyr også (bortset fra de i § 8 stk. 1 nævnte forbudsdyr) ? Hvis svaret er ja, hvordan bestemmer man da størrelsesgrænsen for øvrige dyr ?


Svar

Ja, det er korrekt at det er muligt at have andre dyr udover hunde og høns, hvis man bor i byzonen, dog ikke de dyr der er nævnt i § 8 stk. 1 som er svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold, da disse kun er tilladt hvis der er givet dispensation efter § 8 stk.3.
Så hvis man i byzonen har eksempelvis 1 hund og 10 høns, er det muligt at have andre og flere dyr. Det er op til kommunen at skønne hvor mange flere. Dette skøn må komme an på en konkret vurdering af hvilke dyr og under hvilke betingelser. Mindre dyr der holdes indenfor giver generelt færre gener for naboer end dyr der holdes i haven. Når dyreholdene ligger inden for byzone, er det afgørende størrelsen af dyreholdet (svarende til 30 høns og 4 hunde med hvalpe) og ikke et produktionsareal på max 25 m2. Miljøstyrelsen er blevet opmærksom på at det svar angående kattehold, du har henvist til, er forkert. Det er derfor blevet fjernet og et nyt revideret svar er nu lagt op.
Se nærmere: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/ikke-erhvervsmaessigt-dyrehold/kattehold-katteinternat/ 

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken