Voliere/luftefolde og katte/ hestehold

02-09-2020

Spørgsmål

Svaret er opdateret den 11. september 2020

Spørgsmål 1: Voliere som skal bruges til en kattepension, skal det tælles med som produktionsareal eller anses det som luftefolde? Spørgsmål 2: Hvis en ejendom har en kattepension på mere end 25 m2 og et hestehold på under 100 m2, der tilsammen giver et produktionsareal på mere end 100 m2, vil dette så udløse krav om § 16 b tilladelse?


Svar

Svaret er opdateret den 11. september 2020

Husdyrbruglovens kapitel 3 og 4 omfatter ikke katte, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 1, stk. 4. Derfor indgår produktionsareal til katte ikke i produktionsareal, der skal medregnes ved afgørelsen af, om et husdyrbrug er over grænsen for tilladelsespligt efter husdyrbruglovens § 16 b. I det beskrevne tilfælde er der således ikke tilladelsespligt efter § 16 b.

En dyrepension til små selskabsdyr, som f.eks. katte, falder efter Miljøstyrelsens vurdering uden for husdyrbruglovens anvendelsesområde. Se redegørelse herfor i dette tidligere svar fra husdyrhelpdesken (2. juni 2020): https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/miljoetilladelse-og-landzonetilladelse/

Derfor indgår produktionsareal i en kattepension heller ikke i produktionsareal, der skal medregnes ved afgørelsen af, om en ejendoms dyrehold udgør et husdyrbrug eller ej, jf. husdyrbruglovens § 3, stk. 1, nr. 1, hvilket har betydning for om hjemmelen for afstandskrav til naboskel, m.m. findes i husdyrbrugloven eller i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Vær opmærksom på, at vi i tidligere svar fra husdyrhelpdesken endnu ikke havde foretaget en vurdering af husdyrbruglovens anvendelse for små selskabsdyr.

Ved vurderingen af, om en voliere er produktionsareal, henvises til husdyrvejledningens afsnit om produktionsareal. Se underafsnittet “Produktionsareal” på denne side:

https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/1-anvendelsesomraade-definitioner-mv/

Hvis volieren er fast placeret (dvs. ikke flyttes, jf. reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 10) og med fast bund, så taler det for, at det er et produktionsareal. Hvis volieren efter kommunens vurdering kan sidestilles med en indhegning med plantedække, så taler det for at det ikke er produktionsareal.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken