Vil en udvidelse af en ansøgt gyllebeholder på 4000 m3 (efter gammel lovgivning) til 5000 m3 udløse godkendelsespligt?

29-05-2018

Spørgsmål

En landmand har for nyligt fået en § 12 miljøgodkendelse, hvori der er godkendt opførelsen af en 4000 m3 stor gyllebeholder. Landmanden spørger nu, om han må gøre gyllebeholderen større (til 5000 m3), hvis han blot beholder samme overfladeareal. I Husdyrvejledningen til den nye lov under afsnittet ”Bagatelgrænse” kan man læse, at: “Desuden vil det være en forudsætning, at produktionsarealet ikke forøges, og at overfladearealet eller grundplanet af gødningsopbevaringsanlæg ikke forøges.” Overfladearealet ændres ikke i dette tilfælde, men da den gældende miljøgodkendelse er fra før 1. august 2017, kan man også læse i Husdyrvejledningen under afsnittet ” Husdyrbrug, der er etableret efter regler gældende før 1. august 2017” at: “Så længe husdyrbruget således holder sig inden for rammerne af tilladelsen eller godkendelsen og alene foretager bagatelagtige ændringer i overensstemmelse med den praksis herfor, der knytter sig til de før 1. august 2017 gældende regler, vil det ikke være omfattet af godkendelsespligt eller tilladelseskrav efter husdyrbruglovens §§ 16 a og 16 b” I den gamle lovgivning ville en ændring af opbevaringsanlægget udløse en anmeldelse, som ikke kan søges mere. Betyder det, at landmanden i dette tilfælde skal ansøge om en § 16a miljøgodkendelse, hvis han fortsat vil have en større gyllebeholder? Eller kan der laves en afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af husdyrbruget?


Svar

Husdyrbruget har en godkendelse efter den nu ophævede § 12 i husdyrbrugloven, og har endnu ikke opført den allerede godkendte 4000 m³ gyllebeholder, som nu ønskes forøget til en kapacitet på 5000 m³.

 

Ændringer eller udvidelser, der kan indebære forøget forurening eller andre virkninger på miljøet, vil udløse godkendelsespligt efter § 16 a i husdyrbrugloven. Dette følger af overgangsreglen § 10, stk. 2, i lov nr. 204 af 28. februar 2017 om ændring af husdyrbrugloven m.fl.

 

Da husdyrbruget alene vil forøge opbevaringskapaciteten uden en samtidig forøgelse af overfladearealet eller grundplanen på samme gyllebeholder, vil en sådan kapacitetsforøgelse ikke som udgangspunkt udløse godkendelses- eller tilladelsespligt efter husdyrbruglovens §§ 16 a-16 b, da ændringen ikke har en forøget ammoniakemission og derfor ikke indebærer forøget forurening.

 

For nærmere - se vejledningen ”kom godt i gang” http://husdyrvejledning.mst.dk/kom-godt-i-gang/saerligt-om-godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/ hvor det beskrives, hvad der udløser godkendelsespligt, og hvad bagatelgrænsen er. F.eks. nævnes reparationsarbejder på eksisterende gyllebeholder, der ikke ændrer overfladearealet, som godt kan sammenlignes med denne sag.

 

Kommunen bør dog samtidig være opmærksom på, at ændringer der indebærer andre virkninger på miljøet også kan udløse godkendelsespligt, f.eks. hvis ændringen af gyllebeholderen medfører en udbygning i højden, kan dette indebære en sådan påvirkning af det omgivende landskab, at det vil kunne udløse godkendelsespligt.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken