Undtagelser fra krav om godkendelse og tilladelse i §§ 16 a og 16 b i husdyrbrugloven

07-09-2018

Spørgsmål

I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen §7 nævnes nogle forskellige kvadratmeter af produktionsarealer som gør at husdyrbruget ikke skal søge tilladelse. Jeg kan ikke finde ud af i punkt 1, om de 175 m² skal være med ammekøer sammen med heste, geder eller får, ELLER om husdyrbruget kan være med enten ammekøer eller heste eller geder eller får? Jeg læser det som at det er ammekøer sammen med enten heste, geder eller får, da punkt 2 omhandler heste alene. Hvis det ikke er tilfældet, undre det mig at man i punkt 1 har heste med, når punkt 2 alene er med hest.


Svar

Etablering af husdyrbrug, der ikke er omfattet af godkendelsespligt, kræver tilladelse efter husdyrbruglovens § 16 b, stk. 1. Det betyder, at tilladelseskravet udløses, når der etableres produktionsareal, der bevirker, at produktionsarealet på ejendommen samlet set overstiger 100m2.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 7 fraviger dette udgangspunkt, idet kravet om tilladelse i visse tilfælde først udløses ved etablering af henholdsvis 175 m2, 200 m2 og 300 m2.

Som det første tilfælde, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 7, nr.1, indtræder tilladelseskravet ved 175 m2 produktionsareal, hvis der på produktionsarealet på husdyrbruget er ammekøer med tilhørende opdræt på dybstrøelse, heste, geder eller får.

Det vil sige, at der på husdyrbrugets produktionsarealer skal befinde sig én eller flere af de oplistede dyrearter og –typer. Grænsen på 175 m2 gælder således f.eks. i det tilfælde, hvor man kun skal have geder på produktionsarealet, men grænsen på 175 m2 vil f.eks. også gælde i de tilfælde, hvor man både vil have geder og heste samt ammekøer med tilhørende opdræt på produktionsarealet.

Det er rigtigt, at husdyrbrug med produktionsareal, der alene anvendes til heste, i princippet er omfattet af såvel husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 7, nr. 1 og 2. Formålet med dette er, at husdyrbrug, der vil have fleksibilitet til forskellige dyrearter og -typer angivet i nr. 1 kan forholde sig til grænsen på 175 m2, mens husdyrbrug, der kun vil have heste, kan forholde sig til grænsen på 200 m2.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken