Udvidelse af en frilandsproduktion med en § 10 tilladelse

05-12-2017

Spørgsmål

I foråret 2016 meddeler kommunen en § 10 tilladelse til en frilandsproducent (svin) til 100 søer, der udelukkende går i flytbare svinehytter. Landmanden har nu kontakte kommunen, og oplyser, at der ønskes en øget frilandsproduktion til 130 søer. Igen er der udelukkende tale om flytbare svinehytter, der er således ingen produktionsareal på ejendommen. Hvordan skal kommunen håndtere den tidligere meddelte § 10 tilladelse og dens vilkår?


Svar

Udvidelsen af en produktion af frilandssvin, der er varslet efter den 1. august 2017, er ikke omfattet af krav om godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b. Der er heller ikke krav om forhåndsanmeldelse efter husdyrgødningsbekendtgørelsens § 70, der alene omfatter fast placerede husdyranlæg.

Som konsekvens og som led i et ordenshensyn skal eller bør kommunen derfor ophæve den tidligere trufne afgørelse om tilladelse med tilhørende vilkår efter § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Følgende andre regler vil dog tage vare på den fornødne beskyttelse af miljø, natur, naboer m.v. i forhold til frilandsproduktionen i en udvidet form:

De flytbare svinehytter udgør husdyranlæg, der uanset aktuel placering skal overholde afstandskravene til byzone m.v., nabobeboelse, vandforsyningsanlæg, ammoniakfølsom natur m.v. efter husdyrgødningsbekendtgørelsens §§ 5, 6 og 8. Endvidere skal selve foldene overholde afstandskravene efter bekendtgørelsen § 7. I givet fald de skærpede afstandskrav for folde til svin, afhængig af antal og vægt, efter bekendtgørelsens § 7, stk. 1, 3. pkt.

Indretningen af de flytbare svinehytter skal som udgangspunkt overholde kravene om fast bund og afløb efter husdyrgødningsbekendtgørelsens § 9, men på dette punkt gælder dog i stedet kravene efter det officielt anerkendte Byggeblad for udendørs sohold. Endelig skal hytterne flyttes i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsens § 10 om flytning af husdyranlæg, der er ikke fast placerede.

Og hvis der efterfølgende forekommer væsentligt forøget forurening eller gener fra frilandsproduktionen i udvidet form, kan kommunen udstede påbud efter husdyrbruglovens § 42 om konkrete forurenings- eller genebegrænsende tiltag.

Der henvises til i øvrigt til tidligere helpdesksvar af 12. oktober 2017 om tilladelse af dyrehold på friland:
http://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/tilladelse-af-dyrehold-paa-friland/

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken