Udendørs ridebane - kan den i sig selv "udløse" en § 16b tilladelse

 

01-03-2022

Spørgsmål

Vi har fået en ansøgning om landzonetilladelse til en udendørs ridebane. På ejendommen er der et erhvervsmæssigt dyrehold (heste) med et produktionsareal over de 200 m2. De har ingen eksisterende § 16b tilladelse, da der ikke hidtil er sket ændringer. Ejendommen er ikke et stutteri, men der er rideskole, hestepension og hestefysioterapi på ejendommen.

Den ansøgte ridebane skal bruges til ridefysioterapi og springbane for rideskolen. Vores første vurdering skal være, om ridebanen skal behandles efter planloven eller husdyrlovgivningen, og vi er i tvivl om en ansøgning til en ridebane er en ændring på ejendommen, der kan ”udløse” en § 16b tilladelse, eller om ridebanen skal behandles efter planlovens landzonebestemmelser. Jeg har fundet jeres helpdesksvar af 23. maj 2019, hvori der står, at en ridebane kan sidestilles med en ridehal ved vurdering af, om det er en ”driftsbygning m.v. til brug for husdyrhold”, og at ridebanen dermed skulle behandles efter husdyrlovgivningen. https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/ridebane-planlov-eller-husdyrlov/

Jeg har så derudover også fundet denne nye afgørelse fra Planklagenævnet der hjemviser en landzonetilladelse til en ridebane fordi klagenævnet siger, at der er husdyranlæg over de 200 m2 og derfor er husdyrbruget omfattet af husdyrlovgivningen. https://pkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/2014ca97-1564-4593-9ab6-9e55c68c2c93?highlight=21%2F04311

Vi er dog fortsat i tvivl om den udendørs ridebane skal behandles efter husdyrlovgivningen.


Svar

Efter Miljøstyrelsen vurdering, skal en helt almindelig udendørs ridebane som udgangspunkt ikke behandles efter husdyrbrugloven. Særlige forhold kan dog gøre, at kommunen alligevel vurderer, at banen har en karrakter, så den falder ind under husdyranlægsbegrebet, og derfor skal behandles herefter. Det kunne f.eks. være, hvis ridebanen er med tag.

En almindelig udendørs ridebane vil derfor heller ikke i sig selv udløse krav om tilladelse eller godkendelse.

 

  


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken