uddybning af svar vedr. godkendelsespligt i helpdesksvar af 8. nov 2016 vedr. lovliggørelse

20-01-2021

Spørgsmål

I det nævnte helpdesksvar findes følgende formulering: 'Miljøstyrelsen finder, at husdyrgodkendelseslovens § 103, stk. 1, også må omfatte et endnu ikke godkendt, men godkendelsespligtigt husdyrbrug, der er faktisk etableret forud for den 1. januar 2007, og hvor størrelsen af husdyrbrugets dyrehold fra og med den 1. januar 2007 overstiger grænserne for tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12. Også selv om husdyrbruget ikke er udvidet eller ændret i den mellemliggende periode siden den 1. januar 2007' Vi er i tvivl om hvordan dette skal tolkes. Når man skriver 'godkendt' i den første linje, mener man så et 'ikke lovligt' husdyrbrug. Altså hvor der inden 2007 er sket en udvidelse eller ændring, der aldrig er blevet accepteret af kommunen? Der findes nemlig rigtig mange lokaliseringsgodkendelser (som mere smager af anmeldelse end godkendelse) fra før 2007, hvor selv store ret store husdyrbrug, jo ikke havde behov for en § 33 godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven. Svaret kunne læses som om, at alle husdyrbrug, der overskred grænserne i de tidligere § 10, 11 og 12 og ikke havde en 'godkendelse', skulle have en ny godkendelse. Også selvom de ikke havde rørt på sig siden før 2007. Det står meget i kontrast til ordlyden af § 103 stk. 1, hvor der står ændringer eller udvidelser af eksisterende husdyrbrug. Så hvad er korrekt?


Svar

Svaret fra 2016 (som kan findes her: https://mst.dk/erhverv/landbrug/vejledning-om-husdyrbrug/husdyrvejledning/husdyrhelpdesken-gammel-version/showanswer?id=3360a104-c607-4dd1-8a53-f62a9c45c751) skal forstås på den måde, at der er tale om et ikke-lovligt husdyrbrug, altså er der tale om et ulovligt forhold, hvortil der skal ske lovliggørelse. Svaret indeholder en redegørelse for, efter hvilket regelsæt, der skal ske lovliggørelse. Det fremgår hertil også sidst i svaret, at: ”Miljøstyrelsen fastholder derfor som sammenfattet fortolkning, at retlig lovliggørelse af et endnu ikke godkendt, men godkendelsespligtigt husdyrbrug, der er faktisk etableret forud for den 1. januar 2007, skal ske efter husdyrgodkendelseslovens § 10-12, jf. 103, stk. 1, som den nærmere lovhjemmel for, at lovliggørelsen skal ske efter retsgrundlaget på tidspunktet for lovliggørelsen.” 

Miljøstyrelsen har også sidenhen udgivet svar vedr. hvor emnet omtales, se bl.a. dette: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/placering-af-anlaeg-mv/lovliggoerelse-af-laeskure/

Såfremt, der er tale om et lovligt eksisterende husdyrbrug, f.eks. et husdyrbrug, som har sit retsgrundlag i en lokaliseringsgodkendelse, skal overgangsreglen forstås sådan, at for husdyrbrug, som er etableret inden lovens ikrafttræden, dvs. inden 2007, får lovens bestemmelser om tilladelse og godkendelse efter §§ 10, 11 og 12, først virkning fra det tidspunkt, hvor husdyrbruget foretager ændringer eller udvidelser af anlægget. 

Ved ændringslov nr. 204 af 28. februar 2017 blev overgangsreglerne ændret således, at de blev tilpasset de nugældende regler om godkendelse eller tilladelse ved etablering efter § 16 a, stk. 1 og 2, og § 16 b, stk. 1. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken