Uddybende svar til spørgsmål vedr. kontinuitetsbrud ved brug af gyllebeholder

15-07-2021

Spørgsmål

Hvis husdyrproduktionen ophører og gyllebeholderen lejes ud til anden landmand umiddelbart efter husdyrproduktionen er ophørt og bliver stadig udlejet efter 3 år skal gyllebeholderen så også have godkendelse efter planloven?


Svar

Spørgsmålet er relateret til dette helpdeksvar af 11/11 2020 https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/kontinuitet/kontinuitetsbrud-ved-brug-af-gyllebeholder/  

Kommunen må forholde sig til, om der evt. knytter sig særlige vilkår til brugen af gyllebeholderen, f.eks. hvis beholderen er placeret fritliggende. Der må her tages stilling til, om der er tale om et skift i anvendelse fra brugen til husdyrbrugets drift til udlejning til 3. mand og om det forudsætter en godkendelseshandling, herunder evt. efter planloven. Se også vejledningen herom på https://husdyrvejledning.mst.dk/kom-godt-i-gang/saerligt-om-godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/#8 .

Hvis beholderen er i tilknytning til et ophørt husdyrbrug, kan der være tale om at retten til brugen af beholderen er opretholdt, hvis den har været benyttet (der vil være kontinuitetsbrud, hvis den har været ubenyttet i 3 på hinanden følgende år), uanset at der måtte være sket ophør og kontinuitetsbrud for husdyrproduktionen.

Se også dette svar vedr. kontinuitetsbrud ved brug af gyllebeholder https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/kontinuitet/i-hvilke-situationer-indtraeder-der-kontinuitetsbrud-paa-gyllebeholdere/  


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken