Tillæg eller ny godkendelse?

12-11-2021

Spørgsmål

Vi har et spørgsmål om, hvornår der skal gives tillæg og hvornår der skal gives en ny godkendelse.

Sagen er, at vi har en Kapitel 5 godkendelse af et svinebrug fra 11. maj 1995. Godkendelsen blev revurderet 19. maj 2010. Revurderingen blev påklaget, men stadfæstet af klagenævnet den 17. september 2012. Ansøger søgte i 2016 om lov til at opføre endnu en stald. Konsulenten argumenterede dengang for, at det skulle være et tillæg og ikke en ny godkendelse, da kapitel 5-godkendelsen var revurderet, hvorved den var blevet omfattet af husdyrgodkendelsesloven jf. § 103, stk. 3. Konsulenten henviste til et Helpdesksvar af 17. nov. 2016. Kommunen meddelte derfor et tillæg til kapitel 5 godkendelsen den 6. november 2017.

Vi er nu ved at revurdere tillægget, hvilket skulle have været gjort inden 21. feb. 2021. Vi er meget i tvivl om hvorvidt tillægget i 2017 er korrekt og gyldig, da vi i dag mener, at tillægget skulle have været givet som en § 12-godkendelse. Havde konsulenten ret i, at der kunne laves et tillæg til den revurderede kapitel 5-godkendelse i 2017?


Svar

Svaret kommer an på den konkrete sag, herunder bl.a. i hvilket omfang det var muligt at adskille forureningen fra udvidelsen/ændringen fra forureningen fra den eksisterende produktion. Generelt var adgangen til at give tillægsgodkendelser til godkendelser efter miljøbeskyttelsesloven forholdsvis snæver.

Miljøstyrelsen har i den gamle wiki-vejledning vejledt om, hvornår der kan gives tillægsgodkendelse eller en samlet godkendelse, når der er tale om en tidligere godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven. Du finder vejledningen her:  https://oldwiki.mst.dk/Husdyrvejledning.Tidligere%20godkendelser%20-%20Vurdering.ashx?HL=103#Husdyrvejledning.Tidligere+godkendelser+-+Vurdering_Tidligere_godkendelse_efter_milj%C3%B8beskyttelsesloven_0 

Efter husdyrbruglovens § 103, stk. 3, gælder reglerne i loven og regler udstedt i medfør af loven på bestående husdyrbrug, som er omfattet af en miljøgodkendelse efter § 33 eller påbud efter § 41, jf. § 41 a og § 41 b, i lov om miljøbeskyttelse fra det tidspunkt, hvor kommunen finder grundlag for at revurdere husdyrbrugets godkendelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 41 a og § 41 b. Dette betyder dog ikke, at husdyrbruget ved revurderingen får et retsgrundlag efter husdyrbruglovens regler.  

Se også nævnets afgørelser, herunder f.eks. https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/3c21877b-afb9-413b-b648-b6baaf788677?highlight=NMK-135-00008 og https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/ea3e6a34-bdc7-4b9d-939a-d0bb5bfd7283?highlight=MKN-130-00567


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken