Tilladt dyrehold

23-01-2018

Spørgsmål

Hej Jeg sidder i øjeblikket med en lovliggørelse af en kvægbesætning (§ 12). Sagen har kørt, i dens nuværende form, siden december 2015. Sagen omhandler en kvægejendom på over 365 DE, som ligger meget bynært (50m fra nærmeste nabo i byen, der er dog ikke tale om byzone). Ansøger har store problemer med at overholde lugtgenekriteriet, hvilket ansøgers konsulent har forsøgt at løse, ved at undlade at tegne det hjørne af stalden ind, som ligger tættest på byen. Vi har gentagne gange påpeget, at hele stalden skal tegnes ind, men konsulenten påpeger at ansøger så ikke kan overholde lugtgenekriteriet, hvilket kommunens scenarieberegninger også viser. Kommunen overvejer derfor at meddele afslag, men er i tvivl om hvilket tilladt dyrehold ansøger så falder tilbage på. Da der er tale om en lovliggørelse af et dyrehold der er etableret tilbage i 1999, er ansøgt drift og nudrift den samme i ansøgningen (250 malkekøer + opdræt). Så spørgsmålet lyder nu, hvis kommunen meddeler et afslag, hvad er den tilladte produktion så? 


Svar

Den eksisterende produktionsramme for det omhandlede kvægbrug må anses for at være tilladelsen af 12. august 1999 til udvidelsen til 318 DE (200 køer og 240 opdræt), idet der ikke for de efterfølgende år er indgivet en ansøgning og/eller er truffet en endelig, og ikke-hjemvist, afgørelse, der tillader en større produktion end tilladelsen fra 1999.

 

Hvis kvægbrugets faktiske produktion i 2017-18 er på 365 DE, er kvægbruget i kraft af antallet af dyr vokser udover den hidtidige, lovlige produktionsramme fra 1999. 

 

Det påhviler herefter kommunen som myndighed efter husdyrbruglovens § 48, jf. § 46, at ejeren eller den driftsansvarlige for kvægbruget får lovliggjort den faktiske produktion i ramme af en ny godkendelse eller tilladelse:

 

Kommunen kan efter husdyrbruglovens § 48, jf. § 46, påbyde kvægbruget inden for en nærmere bestemt frist at tilrette den igangværende ansøgning efter § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, så ansøgningen kommer til at stemme overens med virkeligheden, idet den omhandlede stald er korrekt indtegnet med det omstridte hjørne. 

 

Kommunen kan meddele afslag på den indeværende ansøgning om godkendelse efter § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

 

Men i fald skal kommunen samtidig efter husdyrbruglovens § 48, jf. § 46, påbyde kvægbruget inden for en nærmere bestemt frist at indgive ansøgning om godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b. Dette beror på, at lovliggørelse skal ske efter de regler, der gælder på tidspunktet for lovliggørelsen. Se dette tidligere helpdesksvar med yderligere henvisninger: 

http://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/er-et-hestehold-omfattet-af-16b-hvis-det-har-eksisteret-i-en-aarraekke-men-ikke-vaeret-kendt-af-kommunen/.

 

Kommunens påbud efter husdyrbruglovens § 48, jf. § 46, om retlig lovliggørelse af kvægbrugets faktiske, nutidige produktion i ramme af en ny godkendelse eller tilladelse kan i givet fald suppleres med påbud om fysisk lovliggørelse, så den faktisk-fysiske virkelighed ændres for at leve op til reglerne. F.eks. påbud om udtagning af de enkelte dyr og/eller fysiske bygningsændringer af stalden, der hver især eller tilsammen bevirker, at kvægbruget ikke kan overholde beskyttelsesniveauet for lugt.           


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken