Tilladelse af dyrehold på friland

12-10-2017

Spørgsmål

Ifølge bekendtgørelsens § 8 skal husdyrbrug der etableres, udvides eller ændres, således at det samlede grundareal udgøre 100 m2 eller derover, tillades eller godkendes efter §16a eller §16b!

Ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens definitionsparagraf § 2 nr. 4 er Produktionsareal: Det areal i fast placerede husdyranlæg.

Hvordan laver jeg nu en tilladelse/godkendelse på en økologisk soejendom der ønsker at have 100 søer på friland også i løbe/drægtighedsperioden, der er intet produktionsareal?

Hvordan forholder jeg mig hvis der er tale om 800 søer, altså et IE brug?


Svar

Miljøstyrelsen har forstået sagen således, at det aktuelle spørgsmål handler om hvordan husdyrbruglovens godkendelses- og tilladelseskrav skal forstås i relation til 100 søer på friland i mobile hytter, herunder den eventuelle sammenhæng med husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 8.

Mobile hytter til søer er det, der i bl.a. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen kaldes ikke fast placerede husdyranlæg. Der kan ikke fastlægges et produktionsareal for ikke fast placerede husdyranlæg. Hvis der ikke er et produktionsareal på ejendommen, er det ikke et husdyrbrug, og der er dermed ikke noget krav om tilladelse. De 100 søer på friland er således ikke et husdyrbrug og er derfor ikke omfattet af husdyrbruglovens § 16 a eller § 16 b’s krav om godkendelse eller tilladelse, og dyreholdet er dermed heller ikke reguleret af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Hytterne til soholdet reguleres derimod af husdyrgødningsbekendtgørelsen. Det betyder navnlig, at hytterne skal opstilles sådan, at de overholder reglerne om placering i forholdt til byzone, boliger, vandforsyningsanlæg og natur, jf. bekendtgørelsens §§ 5, 6 og 8, ligesom foldene skal overholde de afstandskravene i § 7, herunder formentlig de skærpede afstandskrav for svin. Desuden skal bl.a. reglen i § 9 om fast bund og afløb overholdes for hytterne – hvilket i praksis vil betyde, at byggebladet for udendørs sohold skal overholdes. Herudover skal hytterne flyttes i overensstemmelse med reglerne i § 10 om flytning af anlæg, der er ikke fast placerede.

Husdyrgødningsbekendtgørelsens regler er umiddelbart gældende, og de 100 søer på friland i mobile hytter skal således overholde regler og krav heri, og kommunen skal følgelig vejlede herom og føre tilsyn hermed.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 8 er irrelevant her. Den vedrører husdyrbrug, og altså ikke disse 100 søer på friland, der som sagt ikke er et husdyrbrug, når søerne kun er placeret i mobile hytter. Efter bestemmelsen kan udvidelse og ændring af husdyrbrug, der består i etablering, udvidelse, ændring af ikke fast placerede husdyranlæg ske uden godkendelse/tilladelse, hvis grundarealet tilsammen er højst 100 m².

I det omfang der på et husdyrbrug samlet set er et produktionsareal, der overskrider tilladelsesgrænsen, vil husdyrbruget være omfattet af krav om godkendelse eller tilladelse. Det vil f.eks. være tilfældet, hvis der skal opføres en drægtighedsstald på mere 100 m2 produktionsareal. Hvis husdyrbruget derved bliver omfattet af reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen vil etablering m.v. af ikke fast placerede anlæg være udvidelser eller ændringer af husdyrbruget, der kun kan foretages uden godkendelse eller tilladelse, hvis der er tale om bagateller. Bestemmelsen i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 8 om, at etablering m.v. af ikke fast placerede husdyranlæg med et samlet grundplan på højst 100 m2 har karakter af en form for bagatel eller en undtagelse til godkendelses-/tilladelseskravet for de husdyrbrug, som vil have et mobilt anlæg oven i den eksisterende produktion.

Miljøstyrelsen har ikke fundet anledning til gå nærmere ind i eksemplet med 800 søer, der ikke synes aktuelt.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken