Spørgsmål vedr. samdrift - hestehold

21-11-2019

Spørgsmål

I §16c i Husdyrbrugloven står: Hvis et husdyrbrug, der er omfattet af godkendelses- eller tilladelsespligten efter §§ 16 a eller 16 b, er teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, skal husdyrbrugene godkendes eller tillades samlet. Jeg har netop modtaget en §16b. Der er stutteri/pension på ejendommen xxx. Der søges om at tage en gammel stald + et læskur i brug. Derudover etableres en container til gødningsopbevaring. Derved kommer vi over de 200 m2 for hestehold. Ansøger ejer også en anden ejendom yyy med hestehold, som drives som stutteri/pension (som er placeret 9 km væk). Her er der bygninger på 92 m2 i form af simple løsdriftskure samt nedgravet container. Ejer har forklaret, at der ikke er samdrift i teknisk og forureningsmæssigt forstand ud over, at hestene flyttes lidt frem og tilbage for at udnytte kapaciteten. Det er tidligere blevet anerkendt, at der er stutteri på ejers anden ejendom yyy. På ejendom xxx, hvor der nu søges om §16b tilladelse, er der for nylig givet byggetilladelse til at opføre en træningshal på 924 m2 til stutteridriften. Byggetilladelsen blev givet med baggrund i at ejendommen efter ejers oplysninger drives sammen med ejendom yyy. På denne måde er det af kommunen anerkendt, at der også er stutterivirksomhed på ejendom xxx. Der er kun et cvr.nr. til de to ejendomme, det er knyttet til ejendommen yyy (altså ikke den der søges om §16b tilladelse til). På sigt (muligvis om 1-2 år) ønskes hele stutteridriften flyttet til ejendommen xxx. Vil I mene, at der er samdrift her? Og skal begge ejendomme indgå i den §16b ansøgning, der er indsendt?


Svar

Det altovervejende udgangspunkt er, at hvert husdyrbrug skal vurderes og godkendes eller tillades hver for sig.

Husdyrbrug som er teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundne skal dog godkendes eller tillades samlet. Dette følger af husdyrbruglovens § 16 c.

Husdyrbrug skal således som udgangspunkt tillades eller godkendes samlet, hvis flere husdyrbrug f.eks. indgår et driftsfællesskab og f.eks. har fælles anlæg, der ikke kan drives uafhængigt af hinanden, således at miljøpåvirkningerne ikke kan adskilles. Det er altså ikke nok, at husdyrbrugene er driftsmæssigt forbundne, hvis de ikke også er teknisk og forureningsmæssigt forbundne. I praksis vil husdyrbrug, der er teknisk forbundne dog også oftest have en vis driftsmæssig sammenhæng.

Alle tre kriterier skal være opfyldt. Flytning af dyr mellem forskellige husdyrbrug eller samme ejerforhold medfører ikke isoleret set, at flere husdyrbrug skal godkendes eller tillades samlet.

Det forhold, at der er en vis samdrift omkring stutteridriften, begrunder dermed ikke i sig selv, at der skal gives en samlet tilladelse, hvis husdyrbrugene ikke i øvrigt er teknisk og forureningsmæssigt forbudne.

Vær dog opmærksom på, at hvis der er tale om ét husdyrbrug, så skal hele husdyrbruget som udgangspunkt godkendes samlet. Definitionen af et husdyrbrug følger af husdyrbruglovens § 3 stk 1 nr. 1, hvorefter husdyrbrug er husdyranlæg, der tilsammen har et produktionsareal på mere end 100 m², gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg og andre driftsbygninger m.v. til brug for husdyrhold, som ligger på samme ejendom.

Se også husdyrvejledningen https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/2-ansoegninger-og-miljoekonsekvensrapporter/#8


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken