Spørgsmål til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

25-01-2021

Spørgsmål

Hej, jeg har et spørgsmål angående §7 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Jeg kommer ud på et tilsyn, hvor et landbrug allerede har tilladelse til at have svin, men hvor jeg opdager at han derudover har 20 ammekøer, som han ikke har tilladelse til. Betyder det at han ikke behøver at søge en ny tilladelse, hvis produktionsarealet for ammekøerne er under 175 kvm og de går på dybstrøgelse?


Svar

Dette helpdesksvar er præciseret den 26. marts 2021

Som det fremgår af ordlyden af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 7, så kan visse husdyrbrug have et større produktionsareal end 100 m2 samlet set, uden det udløser tilladelseskrav. 

De tre muligheder omfatter enten: 

1.hvis der på produktionsarealet på husdyrbruget alene er ammekøer med tilhørende opdræt, (kvier, stude, kalve (under 6 mdr.), slagtekalve (over 6 mdr.), tyre) på dybstrøelse, heste, geder eller får.
2.hvis der på produktionsarealet alene er heste
3.hvis der på produktionsarealet alene er ammekøer med tilhørende opdræt (kvier, stude, kalve (under 6 mdr.), slagtekalve (over 6 mdr.), tyre) på dybstrøelse, heste, geder eller får, som kun er opstaldet inden for perioden fra den 1. oktober til den 15. maj (vinteropstaldning).

I spørgsmålet oplyses det, at husdyrbruget allerede har en tilladelse til svin. Allerede derfor, kan § 7 ikke finde anvendelse, da svin ikke er et af de nævnte dyretyper i bestemmelsen. 

Det gælder desuden, at der er tale om det samlede produktionsareal på husdyrbruget, som skal medregnes i forhold til kriterierne for godkendelse.

Se også husdyrvejledningen: https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/4-undtagelser-fra-krav-om-godkendelse-og-tilladelse/ 

Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken