Skridtmaskine - godkendelsespligt eller ej?

02-07-2019

Spørgsmål

Ejendom i landzone udlejer opstaldning til heste. Heste ejere har selv oprettet forening med 100 medlemmer. De afholder stævner og den slags. Foreningen af heste ejere har fået bevilget penge fra Dansk Idræts Forbund til at indkøbe skridtmaskine til heste. Skridtmaskinen er en cirkelformet træskonstruktion, 17 meter i diameter, uden tag, på stabilgrus med måtter ovenpå. Vi har vurderet at den er "ikke erhvervsmæssigt nødvendig" eftersom rideskolelignende aktiviteter jf. planloven ikke er et landbrugserhverv. Eftersom den ikke er erhvervsmæssigt nødvendig, og den ikke står på listen over bagateller i Miljøstyrelsens vejledning, som er undtaget godkendelsespligt, og den er et anlæg som er forbundet med husdyrbruget, og kommunen vurderer, at skridtmaskinen bør indpasses ret meget i eksisterende bygningsmasse, og ikke må ligge der, hvor foreningen ønsker at placere den, og kommunen i øvrigt vurderer, at skridtmaskinen skulle have en landzonetilladelse, hvis ikke den får en miljøgodkendelse som "indbefatter" landzonetilladelse - så tænker jeg, at det må være en godkendelsespligt ændring? Som udløser § 16b for hele ejendommen? Selvom skridtmaskinen minder meget om hegn, som man jo gerne må opsætte uden at spørge nogen, og hvis den placeres et af de steder, som kommunen har peget på, vurderes den ikke at have væsentlig landskabelig påvirkning. Er Miljøstyrelsen enig i, at opstilling af skridtmaskinen under de givne omstændigheder er godkendelsespligtig?


Svar

Miljøstyrelsen forstår problemstillingen sådan, at hestepensionen må defineres som et husdyrbrug, jf. husdyrbruglovens i § 3, stk. 1, og at der endnu ikke er hverken § 10, 11, 12 godkendelse efter reglerne før august 2017 eller en 16 b tilladelse jf. husdyrgodkendelseloven efter august 2017.
For husdyrbrug, som er etableret inden den 1. august 2017, og som ikke er blevet tilladt eller godkendt efter §§ 10-12, får lovens bestemmelser om, at husdyrbruget skal godkendes eller tillades efter § 16 a eller 16 b, virkning fra det tidspunkt, hvor husdyrbruget foretager ændringer eller udvidelser, jf. overgangsreglen i § 10, stk. 1, i ændringslov 204/2017, jf. § 3, nr. 1 i ændringslov 497/2018.
Da husdyrbruget ikke har en godkendelse/tilladelse i forvejen, er der ikke mulighed for at vurdere, om der er tale om forøget forurening eller andre virkninger på miljøet (efter husdyrbruglovens § 16 b, stk.2). Derfor vil ændringen i udgangspunktet medføre godkendelsespligt, med mindre ændringen falder under bagatelgrænsen.
Til kommunens overvejelser vedr. landzonetilladelse bemærker Miljøstyrelsen, at anlæg der er til brug for husdyrbruget, defineret i husdyrbruglovens § 3, stk. 1, nr. 1, altid falder ind under husdyrbruglovens tilladelses-/godkendelsesordning, og ikke under planlovens landzonebestemmelser. Dette gælder uanset overvejelser vedr. hestepensionens status som primærerhverv og dermed anlæggets ”erhvervsmæssige nødvendighed” for primærerhvervet. Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelser om, at ridehaller er til brug for husdyrbruget og derfor falder ind under husdyrbruglovens tilladelses-/godkendelsesordning, og ikke under planlovens landzonebestemmelser. Skridtmaskinen må antages at være en del af husdyrbruget, og den vil derfor kræve en tilladelse eller godkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a eller b, medmindre ændringen er bagatelagtig.
Listen over eksempler på bagatelagtige ændringer, der findes i vejledningen, er ikke udtømmende. Miljøstyrelsen kan ikke udelukke, at skridtmaskiner, afhængig af deres størrelse og udformning, i visse tilfælde kan udgøre en ændring af bagatelagtig karakter, som er af underordnet betydning for de formål, som husdyrbrugloven skal varetage. Dette er dog en konkret vurdering, som kommunen skal foretage.
Se også Miljøstyrelsens vejledningsskema: http://husdyrvejledning.mst.dk/media/186765/oversigt-over-sagstyper.pdf
Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at skemaet er udarbejdet inden ændringslov 497/2018 trådte i kraft, hvorfor der i skemaet er anført den 1. januar 2007, som skæringsdato. Dette er dog efterfølgende med ændringslov 497/2018 ændret til 1. august 2017.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken